:

,

. . ., 1891.

. . - . ., 1910.

lzr . Genealogia Piastw. Krakw, 1895.

Brueckner A. Starozytna Litwa. Warszawa, 1904.

rnia conflictus Vladislai regis Poloniae cum Cruciferis (Scriptores rerum Prussicarum, B. III, Leipzig, 1866).

Dlugosz J. Banderia Pruthenorum. Wyd. K. Gorski, Warszawa, 1958.

Dlugosz J. Vitae episcoporum Poloniae. Opera omnia, t. I, Cracoviae, 1863.

Eubel . Hierarchia catholica medii aevi. Monasterii, 1898.

Fedorowicz K. Dostojnicy i urzednicy swieccy wojewodztwa Krakowskiego w latach 1374-1506. Krakow, 1896.

Kuczynski S. Wielka wojna z Zakonem Krzyzackim w latach 1409-1411. Wyd. nowe, Warszawa, 1960.

Lelewel J. Polska, jej dzicje i rzeczy jej, t. IV. Poznan, 1856.

Lowmianski H. Poczatki spoleczenstwa i palstwa litewskiego, U. 1-2. Wilno, 1931-1932.

aurer R. Urzednicy kancelaryjni Wladyslawa Jagielly. Warszawa, 1877.

Pamietnik Zakonu Krzyzackiego wypadkach zasztych na Zmudzi w 1409 r. Monumenta medii aevi hislorica, t. VI, Cracoviae, 1882.

Paprocki B. Herby rycorstwa polskiego. Krakw, 1858.

Piotrowgki T. Dostojnicy wojowdztwa leczyckiego za pierwszych Jagiellonow. Warszawa, 1935.

Pssilge J. Chronik des Landes Preussen. Scriptores rerum Prussicarum, B. III, Leipzig, 1866.

Voigt J. Namencodcx der deutschen Ordens-Beamten. Konigsberg, 1843.

Wolff J. Rd Gedymina. Krakw, 1886.

Wolff J. Senatorowie i dygnitarze Wielkiego Ksiestwa Litewskiego 1386-1795. Krakw, 1885.