Главная   А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Э  Ю  Я  Документы
Реклама:

№ 5

Договор, заключенный сербскими повстанцами и командованием турецкого гарнизона крепости Шабац 1

19 апреля 1804 г.

Уговор мира

Данас, под 19. априлом 1804 године, измеhу Кленка и Шабца, на воде, Cави, меhу воjеводом сервиjанске войске Иаковом Стефановиhем, от jeдне, и Турци шабацкии, от друге стране, на веру и на бога следуjyhи, мир учини се и завеза се.

1. Мусага, бившиj комендат шабачкиj, са све cвojи момци, Туртоглиjа и сви ньегови момци и са свим ньи[х]овим добром из града ума изиhи и никуда на другу страну отити, но управо у Биоград отити; а ньинеже[не]и децу на личии у Босну цесарском страной отпраhени бити.

2. Bojeводa Иоан oбehaвaje с ньеговом своjим вojcкoм, и на веру узита, да без сваке штете, с добрим ч[у]ванем, како ньеи Турке у Биоград, тако жене и децу у Босньу одпратити.

3. Како овии, више поменути Турци, из Шабца изиhу, и куд je у одреhени отиду; у граду, од страни Турака, за старишине и поглаваре онии кому за ферманом царевим да остану; и[j]ошт 3 о[т]шабчана кoje по себе избере, старишине, да буду; а остали сии шабачки Турци, са своими [22] женами и децом на миру у своjим куhама, како у граду, тако и у баиру да седе, да раде и терговину свojy досиде (Следует читать: као до сада да воде) воде; шабанске Турки да имаде Иаков у своje места испратити.

4. Bojeводa Иаков да може слободно у Шабац са cвоjим льудима уhи, и о как за себе, за господина владику и за своje льуде у баиру узате и слободно стоjaти и по закону живити; а како народ сербскии, тако и Турци, свoje поалове радити, терговино водите, у град из града, у баир и из баира слободно ходити.

5. Како у тpeтjeмy пункту упоменуто jecт, kojи xohe од турске страни поглавари и судиjе бити, тако Иаков, воjевода, от свoje стране, а колико за поглаваре от cвojи льуде да избере, коjима he он, као I судиjа управльат; а када он куда отиде, да може место себе jедно[г]o стapejштну оставити, ко х[о]hе са оним другим судиjами судити; и тако да не могут Турци без Иакова и jеговии льуди, нити Иаков без Турака никакова суда чинити; но све штогод раде у договору с оба две сторони да буде.

6. Турци шабачки, да имаду свем окольним Турком на знани[jе] и хабер дат, да су се они на jeдo времjа умирили, докле се и целиj мир от цаpja у Биограду учини; дакле да и они, и Сервиjанци, в миру живе; нити да они откуд помоhи тpe6ajy тражити.

7. Ако би кojи cтpaниjи Турци на град или нaxиjy пошли, и pajи радити не би дани, и зулуме какве чинили, дак имаду шабачкиJи Турци зajeдно з договором Иакова царев град и pajy бранити. Иаков такоhер ш ньеговом вojском то ко то чинити, за град и нахиjу добар стоjaт и у льубови са Турци шабачкиjи живити.

8. Oвaj уговор мира ocтaje твердо уговорен и завезан от jeдне и друге стороне, докле и у Биоград од стране цареве мир и наредба учинисjа и одма како царскиj ферман завеже, онако hемо остати.

Зато два jедина на писму уговора учинисмо, кoje, на Бога и веру, од jедне и дpyгoje стороне наши имени и презимени подписуjемо и утверждаjемо, за кoje ми како од jедне, тако и од друге стороне, jесмо господина оберштера митровачкого Истоjичевиhа за свидетельство и большего вероjатиjа и подтверждениjа ради позвали и пред ньим све горнье пунктове садашньега мира са задовольштином и разумно je к jедне и друге стороне закльучили и подтвердили.

(М. п.) Coлejман-Eфендиj

(М. п.) Асеин-ага Гурначиjа

(М. п.) Jaиja, диздар

(М. п.) Хачи-Симет

(М. п.) Асан Aлajбeгoвиh

(М. п.) Омер-баша

(М. п.) Алил-ага Асечиа

(М. п.) Хачи-Jaиja Aceчиja

(М. п.) Усеин-Ефендиj

(М. п.) Амет-ага

(М. п.) Хачи-Абдула

(М. п.) Мемед

АВПР, ф. Посольство в Константинополе, 1804 г., д. 861, л. 72—73. Копия. Пер. с тур. яз.


Комментарии

1 О договоре сербов во главе с воеводой Яковом Стефановичем Ненадовичем и турок города Шабац см.: Jaкшuh Г. Борба за слободу Cp6иje 1788—1816. — В кн.: «Српски народ у XIX веку. Београд, б. г., кнь,. 1, с. 6—7; Списи..., кн.. 1, с. 111; Ненадовиh М. Мемоари. Београд, 1867, с. 79—83.