93

1434 г. позднее июня 29. — Откупная грамота Якима Гуреева и Матвея Петрова у наместника Григория Васильевича на суд в Обонежье

Список XV—XVI вв.; перед текстом: Списокъ з грамоты съ откупные с ОбонЪжские, а сама грамота у Семена у Борисовичя. ГПБ, сборник О. IV. 14., л. 37—37 об.

ААЭ, I, № 27.

Основание датировки: время посещения вел. князем Василием Васильевичем Новгорода (Новгородская I летопись).

У великого князя наместника у Григорiа у Васильевичя се купи Якимъ ГурЪевъ и МатфЪи Петровъ обонискыи судъ князя великого: внизъ по Волхову, и на Паши на рЪкЪ, и на КожелЪ, и на Кукоевскомъ погостЪ, и на КукоевЪ горъ, и в ЛЪпни, и на СЪтомлЪ, и на Ояти на рекЪ, и на СверЪ на рЪкЪ, и на ОлонцЪ на рекЪ, а Кукоевского погоста, гдЪ ни буди, или в городЪ или в селЪ, ино платити имъ судъ князя великого по старинЪ. А судъ имъ судити и пошлины имати имъ по старинЪ и вЪрное имъ имати. А хто изымаетъ осетръ, ино судиямъ половина. А осетре имъ имати по старинЪ. А корму имъ имати собЪ и конемъ доволно, а подвода до подводЪ. А хто згонитъ или замЪшаетъ, дастъ князю великому гривну золота, а борцамъ серебро въдвое. А купилЪ тогды, коли былъ князь велики Василеи Васильевичь в Велiкомъ НовЪгородЪ, ино опослЪ того с того лЪта с того Петрова дни.