313

1465—1478 гг. — Купчая Вяжицкого монастыря у Мартемьяна Родионова Водникова на половину его отчины в Повенце

Список XVII в. ГИМ, собр. Уварова, по опис. Леонида № 1543, отд. IV , № 2, сст. 5—6; см. легенду к № 292.

АЮБ, II, № 149, V.

Основание датировки: упоминание игумена Варлаама, см. №№ 310, 311, 316.

Се купи игуменъ Варламъ святаго Николы и всЪ старцы вяжитцкие у Мартемьяна Родионова у Водникова половину в Повенцы отчину его, землю и воду, и пожни, и полЪшеи лЪсъ, и ловища повенецкие, гдЪ ни буди, всЪ без вывета. А далъ игуменъ Варламъ святаго Николы и всЪ старцы вяжитцкие на тои земли и на водЪ, и на пожняхъ, и на полЪшемъ лЪсу, и на ловищахъ, на его половине на всеи без вывЪта, 20 рублевъ да три рубли денгами. А володЪти игумену Варламу святаго Николы и всЪмъ старцамъ вяжитцкимъ тою землею и водою, и пожнями, и полЪшимъ лЪсомъ, и ловищами, его половиною, без вывЪта, по отца своего володЪнью, и по рукописанью по Иванову, и по мЪннои грамотЪ по Иванове, и по старому отводу, и по сеи купнои грамотЪ, туде володЪти [304] игумену Варламу святаго Николы и всЪмъ старцомъ вяжитцкимъ тою землею и водою и пожнями, Мартемьяновою половиною всею, без вывЪта и в вЪки. А на то послуси: Иванъ Аверкиевъ, Иванъ Федоровъ, Фофанъ Харитоновъ, Григореи Денисьевичь, Дементеи МоисЪевичь. А у печати стоялъ (В списке: стояли.) в Мартемьяново мЪсто Григореи Нестеровъ.