310

1465—66 г. — Купчая Вяжицкого монастыря у Ермолы Максимова Водникова на землю на Повенце и ловища на Онеге озере

Список XVII в. ГИМ, собр. Уварова, по опис. Леонида № 1543, отд. IV, № 2, сст. 5; см. легенду к № 292.

АЮБ, II, № 149, IV; Матер. по ист. Карелии, № 27.

Се купи игуменъ Варламъ святаго Николы с Вяжищъ и вси старцы, вяжитцкие у Ермоле у Максимова у Водникова на Повенце землю и воду, и полЪшеи лЪсъ, и пожни, и ловища водная за ОнЪгомъ озеромъ, и в ОнЪге озере ловища, его участокъ, всЪ без вывета. И дастъ iгуменъ Варламъ святаго Николы и вси старцы вяжитцкие Ермоле Максимову на тои земли на повеницкои и на водЪ, и на пожняхъ, и на полЪшемъ лЪсе, и на ловищахъ, и на всемъ без вывета 15 рублевъ. А володЪти игумену Варламу святаго Николы и всемъ старцамъ вяжитцкимъ тою землею повенецкою и водою и всЪмъ без вывета. Куды володЪлъ Максимъ Ивановъ и его сынъ Ермола Максимовъ по старои грамотЪ, и по старому ободу, и по рукописаньямъ по Иванову и по Максимову, туды володЪти игумену Варламу святаго Николы и всЪмъ старцамъ вяжитцкимъ тою землею повенецкою и водою и в вЪки. А на то послухи: Федоръ Юрьевъ и сынъ его Иванъ, Огафъ Степановъ, Иванъ Ивановичь, Дементеи МоисЪевичь. В лЪто 6000-ное 974-е.