307

1459—1469 гг. — Данная Марфы Борецкой, жены Исака Андреевича, и сына ее Федора Соловецкому монастырю на два «лука» в реке Суме

Список XV—XVI вв. ЛОИИ, Соловецкие акты XV в., № 13.— Список: 1633 г. ЛОИИ, Актовые книги, № 136, л. 34—34 об.

Досифей, Летописец, с. 14; Досифей, Описание, с. 47; ЛЗАК, XXXV, № 30; Матер. по ист. Карелии, № 25.

Основание датировки: годы игуменства Ионы.

† Се язъ Марфа, Исака ОндрЪевичя жена, и сынъ мои Федоръ Исаковъ, дали есмя в домъ святому Спасу и пречистЪи его матери и святаго Николы на Соловки игумену ИонЪ и старцамъ на морЪ в СумЪ рЪки у чясовни два лука земли, гдЪ ПарфЪико да Першица живуть. Ино тои деревни земли страдомыи, и пожни, и лЪсъ полЪшеи, и ловища водные, и лЪшеи озера, тыи два лука, в домъ святаго Спаса и пречистыя его матере и святаго Николы по сеи данои моей грамотЪ володЪти игумену и старцамъ и в вЪки. А поминати имъ мужа моего Исака, и родителеи моихъ, да и дЪтеи моихъ. А ставити имъ обЪдъ на ДмитрЪевъ день.