291

1448—1458 гг. — Купчая новгородского посадника Дмитрия Васильевича у Ховры Васильевой дочери Тойвутовой на участки в реках Выге, Шуе, Кеми и на Кильбоострове

Подлинник. Печать черного воска с изображением птицы. На подклеенном листе на оборотной стороне почерком XVIII в.: Купчая новгородцкого посадника Дмитрея Васильева у ХоврЪ Васильевы на морЪ на Выгу i в Шюгъ i в КЪме рЪкахъ,, и по морскому берегу, и Понгома рЪка по обЪ стороны и по лЪшимъ озерамъ, и в лЪшеи лопЪ участокъ, i в Соловецкихъ островехъ и в КузовЪхъ. ЛОИИ, Соловецкие акты XV в., № 4. — Список 1633 г. ЛОИИ, Актовые книги, № 136, лл. 39-—40.

ЛЗАК, XXXV, № 16; Матер. по ист. Карелии, № 5.

Основание датировки: посадник Дмитрий Васильевич упоминается в грамоте № 95, датированной 14481454 гг., и в купчей № 293, датированной 1456—1458 гг.

Се купи посадникъ новгорочкии Дмитрии Васильевичь у ХоврЪ у ВасильевЪ дочерЪ у КокуевЪ, а у ДавыдовЪ женЪ у ТоивутовЪ, отцину еи и дЪдЪну на морЪ на Выгу, и в Шуи (В подлиннике: в Шюгъ.) рЪкЪ, и в КЪмЪ рЪкЪ, и в КилбоостровЪ, и по морьскому берегу, и Поньгама рЪка по обЪ сторонЪ, и по лЪшимъ озерамъ еи отцина, в лЪшеи лопЪ еи уцастокъ, и в КутоозерЪ еи отцина, и КЪмь рЪка с верховьемъ, куцы володЪлъ отець еи ВасЪль Кокуи, и в Соловкахъ на морЪ во островехъ отцина еи и в Кузовехъ в островахъ. Куды володЪлъ Ва[сЪ]ль Кокуи, туды володЪть посаднику новгородчкому Дмитрию Васильевичю, — землею страдомою, и водою, и полЪшимъ лЪсомъ, и лопью, — и его дЪтемъ. И да посадникъ новгородчкии Дмитрии Васильевичь на тои земли и на водЪ, на всомъ томъ на еи отцинЪ, ХоврЪ ВасильевЪ дочерЪ полъчетверта рубля, собЪ в вЪкы и своимъ дЪтемъ. А у печати стоялъ и серебро взялъ в Ховрино мЪсто мужь еи Давыдъ ТоивЪтъ. А Ховра продала посаднику Дмитрию [291] Васильевичю отцину свою Рокольского роду. На то послухЪ: Юрьи Костянтиновъ, Олександръ Сидоровъ, Иванъ ОндрЪевъ, Нефедья Микулинъ.