278

XV в. — Полюбовная раздельная Василия Федоровича и братана его Василия Степановича на земли по рекам Поле, Тарне, Заячьей, Кокшеньге и Шолоше

Подлинник на пергамене. След прикрепления печати — отверстие. ГПБ, собр. ОЛДП, О. CXXIII. Список XIX в.; писан рукою М. Н. Мясникова; в начале его: Список с делного условия новгородцев Василия Федоровича с братаничем своим Василием Степановичем (зачеркнуто: что Варлаам Важеский) Своеземцовых; после текста: Примечание. Подлинник писан уставно на пергамине, подлинник отыскан и остался в доме Левачева 1791-го октября 3. Списал я точным в подлиннике положением без всякой перемены не только слога, но и букв. Протопоп И. Розовъ. Подлинную сию делную, писаную на пергамине старинным почерком видел я в доме отца протопопа Розова в Шенкурске 1812-го генваря. . . дня. ГПБ, собр. Погодина, № 1840, лл. 21—25 об. — Список XIX в. озаглавлен: Раздельная грамота новгородцев Василья Федоровича с братаном своим Васильем Степановичем, в лето. . .; после текста рукою П. М. Строева: Подлинная раздельная писана на пергамене и хранится в городе Шенкурске у соборного протоиерея Иоанна Феодоровича Розова. ЛОИИ, собр. рукописных книг, № 584, лл. 8—9.— Список XIX в. ЛОИИ, по опис. Барсукова № 32, II, лл. 62—63. См. легенду к № 279.

АЮ, № 260, 1 (по подлиннику и по списку); Лопарев, вып. 3, сс. 183—185 (по подлиннику).

Се роздЪлиша промежъ себе по любви Василеи Федоровичь з братаномъ своимъ с Васильемъ Степановичемъ отцину свою и дЪдину, землю и села. И досташется Василью Федоровичю въ отдЪлъ по любви от братана от своего от Василья Степановичя: на Поли рЪкЪ в Начючкомъ погостЪ и на СомшинЪ; а за Волокомъ в Раибале болшеи дворъ и Нижная Едма по Огашку рЪку, а от Огашки рЪки по ручьи, кои промежи двЪма Едмами; а вь ЯропугЪ Ивашково село, Бураково селце и за озеромъ Половничкое селце; а на ТарнЪ Федорково село, другаго Федорка Лукино село, Евшиньское село; а на рЪчкЪ Лепьшиньское село Куряткова, Кюпречево село, а третьее, гдЪ Семенко живалъ Опашiнъ; а на Заечьи рЪкЪ два села, третьее Петроково на Кокшеньги у святаго Федора, в пустынЪ по ручеи, которои течетъ подъ манастырь святаго Федора а от того ручья внизъ по КокшенгЪ села; в Хавдиничахъ села по Плоскую лужу; в МадовЪси села от Почи рЪки до СалниковЪ рЪчкЪ. А тыи села досташетча Василью Федоровичю от братана своего от Василья Степановичя въ отдЪлъ. А ловища, и пожни, и страдомыи земли, и лЪсъ, а то к тымъ селамъ по старинЪ, ис которого села которыи мЪста дЪлали. А в тыи села Василью Степановицю не въступатци. А противъ тыхъ селъ досташетца Василью Степановичю земля и села, отцина его и дЪдина: на ЛовотЪ в Ходыняхъ села и в СоинЪ островЪ; [а] за Волокомъ, за рЪкою за Вагою, Климово село, Перевоское село, Лучкино село, на Кругломъ борку селце; а вь ЯропугЪ Михаля Калоева село, сына [278] его Степанцево селче, ОндрЪя рыболова село, на ЛитвиновЪ горЪ село и Верхняа Едма Вахрушово, а межа ручьемъ, кои ручеи промежи двЪма Едмами; и на ТарнЪ Куликово село, Ескино Комълова село, ЕвсЪиково село, Телково селце; и на рЪчкЪ Русаново село, Нестерково село, Сидорково село, Степачево село; и на ПлЪсЪ Болшое село, что надъ Шолошеи; и на Кокшенги в пустынЪ у святаго Федора по ручеи, которои ручеи подъ манастырь течетъ, от того ручья по КокшенгЪ вверхъ села до Конядернини рЪчкЪ; а от Плоскои лужи по Высокои горЪ села и за Омелфои рЪкои до Поци рЪки; а от СалниковЪ рЪчкЪ до святаго Спаса села, гдЪ ни есть, отцина наша; а у святаго Спаса Болшее село да Илькиньское село, опрочЪ церковнаго села Григорьева, а за Григорьевымъ селомъ в наволокЪ села, гдЪ ни есть. А тыхъ всихъ селъ пожни, и ловища, и страдомыи земли, и лЪсы, а то к тымъ селамъ по старинЪ, ис которого села гдЪ дЪлали. А тыи села досташетца Василью Степановичю от дяди от своего въ отдЪлъ. А в тыи села Василью Федоровичю не въступатци. А на погосгЪ у святаго Спаса, а то имъ въпце; а в РаибалЪ у святаго Борисо-ГлЪба, а то имъ вопцЪ на погостЪ; а пожня горочкая на Быстрои, а то имъ по полов[и]намъ, и болото Машково и колъ на Рогу, а то имъ по половинамъ. А озера и рЪкЪ за Волокомъ, а то имъ вобце; ... (В подлиннике стерто; в сборн. 584 было прочитано: а тыхъ местъ и селъ — чтение сомнительное, как заметил еще редактор АЮ (с. 274, прим. 3).) сЪ гдЪ Блазнъ (В подлиннике: Балзнъ.) живетъ, а то село имъ по половинамъ. А сведе богъ смерть Василью Федорову, а не буде отрода или буде не до земли, ино ему земли своеи мимо братана своего Василья Степанова ни менять, ни продавать, ни приказывать. А сведе богъ смерть Василью Степанову, а не буде у него отрода или буде не до земли, ино ему земли сво[еи] мимо дяди своего Василь[я] Федорови ни менять, ни продавать, ни приказывать. А сеи имъ дЪлЪ крЪпокъ и в вЪкъ. А на семъ делу были люди добрыи со обЪ половины: Василеи Ивановичь, Иванъ Якимовичь, Онтоманъ Есиповичь, Семенъ МатфЪевичь. А хто сеи дЪлъ поруши, онъ дастъ князю и владыцЪ дЪсять гривенъ золота.