268

XV в. — Купчая Семена Александрова сына Поряднина у Степана и Лукьяна Васильевых и их детей на землю Михалевскую в Курье

Список XVI в.; после текста: Печать была да оторвалась. ЛОИИ, Двинские акты, № 40. — Список 1633 г.; после текста: Печать была да оторвалась. ЛОИИ, Актовые книги, № 136, лл. 49 об.—50.

ЛЗАК, XXXV, № 61 (по списку 1633 г.).

Се купи Сменъ Олександровъ сынъ Поряднинъ у Степана в Васильева сына, и в Лукiана в Васильева, i вь ихъ детЪи землю: гору въ торгу Михалевскую и дворища, а межа с верхнего конца до Ермолиныхъ детеи в гору до Спасови земли, а с нижную сторону до ручья до Пограя; а земля и с притеребомъ; и в островЪ земля, i в переднихъ пожняхъ полоса, межю боярскыми землями. А та земля с Лукiаномъ с Васильевымъ по половинамъ. А даша на тои земли на горнеи и на юрмолскои двЪнатцать сороковъ бЪлъ, а пять бЪлъ пополонка. А купили собЪ и своимъ дЪтемъ и в вЪки. А на то послуси: Иванъ Оврамовъ Кюревъишинъ, Яковъ Якимовъ, Сидоръ Максимовъ. А у печати стояли Григореи и Селивестръ Степановы дЪти.