264

XV в. Купчая Самсона Порфирьевича у Степана Андреевича на село на Емце и землю на Малом острове

Подлинник на пергамене. Печать свинцовая круглая на нитяном шнурке; на одной стороне: *** (Софониева печать.); на другой изображение шестиконечного креста на подножии. ЛОИИ, Двинские акты, № 9.

Сибирцев и Шахматов, № 121.

Се купи Самъсонъ Перьхурьевичь у Степана ОньдрЪевичя село (В подлиннике: селоо.) на Емъчи, отьчину его: горную земьлю, и на Маломъ островЪ орамую земьлю, и езЪща по дворомъ на Емъчи и пожни, а межа тои земли от Нижнеи Чюхци до Волочка, на волочки перевЪсища, за волоцкомъ внизъ пожонъки и пабережье, а вьрьхь до Верьхнои Цюхци, и пожонъки. . . (Одно слово не разобрано.), и ловища и путики, цимъ володЪлъ Степанъ ОньдрЪевъ. А да Самъсонъ Перьхурьевичь на томъ 15 сороковъ бЪлькЪ, а подеренъка шюбу боранью. А купи собЪ и своимъ дЪтемъ и в вЪки. А на то послухи с обЪ половини: Михаило Микифоровъ, Марътънъ Поповъ, Степанъ МатьфЪевичь, Федоръ Кравьча, Фефилъ Евановъ.