259

XV в. Духовная попа Федосея Федотова на село Шагайловское на Княжеострове, завещанное двум церквам

Список XVIII в. в тетради, см. легенду к № 164. ЛОИИ, Двинские акты, № 11.

Сибирцев и Шахматов, № 119.

Во имя отца i сына i святаго духа. Се азъ рабъ божiи попъ Федосеи Федотовъ пиша рукописанiе при нашемъ животЪ. Далъ есмь село на КняжестровЪ Шагаиловское двумъ церквамъ по половинамъ. А далъ есмь на томъ селЪ 17 сороковъ бЪлки Флорку, i ево женЪ, i его дЪтямъ. А се рукописанiе з болшого рукописания. А по мнЪ поминаите i по моеи попадьи. А кто се рукописание переступитъ, сужуся с нимъ передъ богомъ. А на то богъ послухъ i отецъ мои духовнои iгуменъ Семенъ Николскои.