252

XV в. — Купчая попа Петра у Трофима, Харитона и Дементия на наволок на реке Лявле

Подлинник на пергамене. Печать свинцовая, очень ветхая, осыпается, на нитяном шнурке; на одной стороне изображение богоматери, на другой шестиконечного креста на подножии. ГПБ, собр. актов, карт. 1, №22.

Беляев, сс. 16—17; Шахматов, Исследование, № 84.

Се купи Петре попъ у Трофима, i у Хорка, i у Дементия наволокъ в ЛявлЪ в рЪкЪ, межа до мшарины по ручеi, гдЪ Евша рожь сЪiвалъ, за тотъ ручаi попу не надобЪ в нижене конець, i с тое же мшарины ручаi iдеть в рЪку. А далъ Петре попъ на тоi земли полътретья рубля да землицю на островЪ кутець, конець iхъ пожни, овцю пополънъка. А купи Петре попъ себЪ i своiмъ дЪтемъ одерень. А на то послуси: Грихне Павловъ, Баiша Iванавъ, Сава ЕремЪевъ, Нестеръ, Сидоръ, Курило, МатфЪi. А грамоту писалъ Семенъ Iгославль сынъ.