229

Вторая половина XV в. Купчая Родиона Тимофеевича у своего брата Сидора на лоскут земли

Подлинник на пергамене. След прикрепления печати — отверстие. ЛОИИ, Двинские акты, № 2.

Крестинин, с. 41; Лепехин, сс. 430—431; АЮ, № 71, XIV; Шахматов, Исследование, № 75.

Основание датировки: послухи Нифонт Марков и Иван Степанов являются послухами в духовной № 226.

Се купилъ Родивонъ ТимофЪевиць у своего брата у Сидора лоскутъ земли на юрмоли орамои, Ускую вЪрЪтЪю. А межа тои земли с верьхнего конца от Дурневьскои межи до Дмитрушови межи, а от рЪкЪ посереди озера межа, а з другои сторони межа посереди логу межа. А далъ Родивонъ Сидору на тои земли 100 бЪлъ да пузъ жита сЪмянного пополонка. А купилъ собЪ и своимъ дЪтемъ одерень. А на тъ послухи: Нифонтъ Марковъ, Иванъ Степановъ, Григорьи ОртЪмовъ, Есипъ ОнуфрЪевъ. А в пецати стоялъ Сидоръ и землю завелъ.