227

Вторая половина XV в. — Купчая Порфирия Васильевича у Николаевского Чухченемского монастыря на землю на Нальеострове

Подлинник; правый край попорчен. След прикрепления печати отверстие, ЛБ, собр. Муханова, № 17. Список 40-х годов XVII в.; после текста: Назади у купчие рукъ ничьихъ нЪтъ. ЛБ, архив Троице-Сергиева мон., сборник № 532, Колмогоры, гл. 21. — Список 1684—85 г. ЦГАДА, ГКЭ, № 14385/1, гл. 201.

Сборник Муханова, № 259; Шахматов, Исследование, № 16; СбГКЭ, 1, №3.

Основание датировки: упоминание игумена Юрия, см. № 226.

Се купи Перхуреи Васильевичь у игумена у Юрья у ник[оль]ского (Восстановлено здесь и далее по списку.) и у всЪхъ церенцевъ у никольскихъ у всего стада [село] земли на НальостровЪ дворъ и дворище, орамыи земли, и по[жни], и притеребы, и ловища, что далъ Степанъ ОлъфромЪевъ тии з[емли] в домъ святаго НиколЪ въ вЪки. А межи по старымъ межамъ. Цимъ [вла]дЪлъ Степанъ ОлъфромЪевъ, тымъ владЪти Перхурью. А далъ Пер[хуре]и на томъ селЪ на тои земли игумену Юрью святаго Николи и всему [стаду] церенчамъ святаго НиколЪ пять сороковъ бЪлкЪ, а пополонка пуз[ъ жита с]Ъмянного. А купилъ Перхуреи въ вЪки собЪ и своимъ дЪтемъ. [А на то] послухи: Яковъ Селивановичь, Василеи ПарфЪевъ, Григореи В[а]си[лье]въ, Карпъ Кованиковъ. А у печати стоялъ Иванъ Семеновичь, с[таро]ста святаго Николы.