184

Середина XV в. — Купчая Мелентия Ефимовича Чеваки у Клима Панкратьева сына на участок в Левкове воде

Подлинник на пергамене; чернила выцвели. Печать свинцовая круглая на бечевке Фомы Есиповича, такая же, как при № 183. ЛОИИ, ААЭ, № XXIII, 15.

ЛЗАК, X, с. 35; Шахматов, Исследование, № 92; Архив Строева, I, № 22.

Основание датировки: печать Фомы Осиповича, см. № 183; Мелентий Чевака является покупателем в №№ 179, 182, 183.

Се купилъ Мелентеи Ефимовъ сынъ у Климуши у Панъкратов[а] сына да и у его братене купилъ в Левкове води участокъ води, да и пожонъ треть в половине, да наволокъ, опреешь ловити ми по обе сторонни до мора, [222] да на губе да на заими съ ловити по обе сторони, да и путики, да [в] хмилникахъ да в лешобнихъ лесахъ участокъ. А далъ е[с]ми на томъ четыре сороковъ бЪлки, да попол[он]ка далъ есми ему свинию. А та вода и пожнамъ темъ межа по Савину наволоку, да и по Карукурее на Олексину воду, да по (В подлиннике: по по.) Иворги, да на Великои Ситникъ и к мору, а от Лясомини межа по (Далее очевидный пропуск.) а до Воръги. А то купьла моя чиста. А [на] то люди добрие, купилъ е[с]ми собе да и детамъ своимъ: Сефанъ Будукъ да Игнатъ Малофевъ. А у печати сто[ялъ] Климуша самъ и в бра[те]не свое[го] место.