166

Середина XV в. — Купчая игумена Николаевского Чухченемского монастыря Василия у Лариона Мишутина на землю подле Шипичина

Подлинник на пергамене. Следы прикрепления печати. ГПБ, собр. актов, карт. 1, № 4. Список 40-х годов XVII в.; после текста: Назади у купчие рукъ ничьихъ нЪтъ. ЛБ, архив Троице-Сергиева мон., сборник № 532, Колмогоры, гл. 26. — Список 1684—85 г. ЦГАДА, ГКЭ, № 14385/1, гл. 206.

Беляев, с. 15; Шахматов, № 23; СбГКЭ, I, № 8.

Основание датировки: упоминание игумена Василия, см. № 152.

Се купи iгуменъ Василеi в Ларивъна в Мишутина лоскутъ земли на горЪ врЪчЪще подли Щипичина, от улици другая полоса земли промежу Никольскою землею, межа тое земли от болота з горы, в подоли межа по Никольскоi огородъ, i приполе къ тоi земли i навърници. I даша на неi Василеi iгуменъ Ларивону 50 бЪлъ и пять, да стогъ сЪна 30 кучь, пополонка пузъ ржи. А купи сЪбЪ одерень i своiмъ дЪтемъ. А на то послухи: Агафанъ Калковъ, ТимофЪi Григорьевъ, Олухъ Григорьевъ, ТерентЪi Ермолинъ, Есипъ Яковль. В печати стоялъ i землю завелъ Ларивънъ земець. [210]