142

Не ранее первой четверти XV в. — Рядная попа Семена с Михайловским Архангельским монастырем о спорной рыбной ловле

Список XVII в.; озаглавлен: Списокъ с харатеиново ж писма; после текста: У подлиннои печать свинцовая ж вислая; на верхнем поле л. 142: Списокъ с купчеи попа Семена. БАН, Архангельское собрание, № 1192, л. 142—142 об.

АЮ, № 257, III; Шахматов, Исследование, № 48.

Основание датировки: упоминание игумена Ивана, который был игуменом в Михайловском Архангельском монастыре после игумена Луки, см. № 123 и Шахматов, Исследование, с. 40.

Се срядилися попъ Семенъ съ Iваномъ iгуменомъ с Михаиловскимъ i съ чернцами по суднеи грамоты. Что владЪлъ попъ Семенъ водою святаго Михаила, i попъ Семенъ отступился воды святаго Михаила куромнои; и та вода святому Михаилу в вЪки. I потомъ не надоби отцу iгумену i чернецамъ до попа до Семена, ни до его детеи, ни до того, что ловилъ на тои ихъ водЪ, i тотъ чистъ от попа Семена. Такъ же i попу Семену ни до игумна Iвана, ни до чернецовъ, ни до деякона ни в чемъ дЪла нЪтъ же. А за десятинника ся яло попъ Семенъ и за софияне. А на то послухъ святыи Михаилъ, i на то же рядци и послуси: Федоръ Iевлевицъ, i Есифъ Михаиловицъ, Мылентеи Федоровицъ, Iванко Ворона i Овдокимко. А хто сии рядъ порушитъ, дастъ судие три тысячи бЪлъ.