122

XV в. — Рядная Федора Акинфовича, его жены и детей с Матвеем Ивановичем на наследуемую ими землю Федора Максимовича и Федора Дмитриева

Подлинник на пергамене. След прикрепления печати — отверстие. ЛБ, собр. Муханова, № 15. — Список XVII в.; озаглавлен: Списокъ с ряднои Федора Окинфовича с женой Аграфенои и детьми Яковомъ и Александромъ с Матвеемъ Ивановичемъ о земле Федора Максимовича Дяделщину и Дмитриевщину; после текста: У подлиннои печать свинцовая. ЦГАДА, ГКЭ, № 8442, гл. 25. — Список XIX в. ЛБ, собр. Румянцева, № LXVI, л. 1.

Сборник Муханова, № 330.

Се рядилъ рядомъ Федоръ Онкифовичь и его жена ОгруфЪна и ихъ дЪтЪ Яковъ и Олександръ с МатфЪемъ с Ывановичемъ про землю Федора Максимовичя [и] про дядевщину про Дмитриевщину: опослЪ Федорова живота (В подлиннике: жива живота.) и ОгруфЪнина отца, МатфЪева дЪда, Федору Онкифовичю и его женЪ ОгруфЪни и ихъ дЪтемъ Якову и Олександру выдЪлити МатфЪю Иванову шестая часть изо всеи землЪ исъ ФедоровЪ очинЪ и дядевщинЪ ДмитрЪевщини, из болшего двора изъ Хохульского и малыхъ селець, изъ Деревеньскои землЪ изъ болшего двора и малыхъ селець, исъ полевои землЪ и изъ лЪшеи. И Федоръ Онкифовичь и его жена ОгруфЪна, ихъ дЪти Яковъ и Олександръ даша МатфЪю Иванови за всЪ ти землЪ, Федора Максимовичя отцину и за дядю Федорова за ДмитрЪеву отцину, за болшеи дворъ за Хохульскои и малыи селца, и за Деревьскую землю, и за болшеи дворъ и за малыи селца, и за полевую землю, и за лЪшею землю даша МатфЪю [180] Ивановичю за ты за вси землЪ, гдЪ ни есть Федора Максимовича отцина и земля дяди Федорова Дмитриева отцина, опрочи Защижья и Хомутка, даше МатфЪю Фенютиньское село и КЪиковьское село, а тыхъ селъ полевыи землЪ, и лЪшии, и ловища, и хмелища, и бортища. А ободъ тои землЪ МатфЪевы от МЪкитиныхъ дЪтеи землЪ межи по Велкасьи рЪки внизъ до КлЪментиевыхъ дЪтеи межи до Босоволковыхъ, и зъ Велкасьи рЪки на березовую границю от Овинцева села, от ФедоровЪ землъЪ и з березовои границы на каменую границю, с каменои граници в грановитую и березовую границю, и з березовои граници [на березовую границю, з березовои граници] (Слова в скобках вписаны между строк другими чернилами.) на вязовую границю, с вязовои граници на орелеи дубъ межи бортеи и вязовои граници, с вязовои граници к двЪимя бортемь, а двЪ бортЪ в Федорову половину, а от дву бортеи вь еловую границю, и зь еловои граници в каменую границю, с каменои граници да в улицю межи поль церезъ лющикъ на осиновую границю, с осиновои граници на березовую границю, на дубовую границю, з дубовои граници на осиновую границю, с осиновои граници на еловую границю, с еловои граници на березовую границю, з березовои граници дрянь к мостку, а от мостку дрянь к Микитина сына межи, по дЪлнои грамотЪ по ФедоровЪ и по МитинЪ, в клЪнъ и с клЪна по бродъ, от броду ввЪрхъ по Хохули рЪки до Микитиныхъ дЪтеи межи. А на болотахъ в пожняхъ даше Федоръ МатфЪю и его жена ОгруфЪна в МаксимовЪ жару треть; а в иныи болота и в пожнЪ МатфЪю не вступатся в ФедоровЪ и в ОгруфЪнины [и] ихъ дЪтеи, а Федору и Огруфены [и] ихъ дЪтемъ в Максимовъ жаръ не вступатся. А перевЪсища и котцища, а то имъ вопци. А вЪдати МатфЪю своя шестая часть, володЪти МатфЪю Ивановичю тою шестою частью, тымы селы Фенютины и КЪиковы, тыхъ селъ полевыми землЪ и лЪшими, и хмелищами, и ловищами, и бортищами в томъ ободЪ, по ДмЪтрЪеву рукописанью, и по Максимову рукописанью, и по Онкифорову рукописанью, (В подлиннике: рукорукописанью.) и по старымъ грамотамъ, и по ряднымъ и по дЪлнымъ. А далъ Федоръ МатфЪю в МаксимовЪ жару треть поженъ в болотЪ, володЪти МатфЪю по дЪда своего володЪнью по Федорову. А еще даше Федоръ и его жена Огруфена и дЪти МатфЪю Ивановичю на ВЪшерЪ село НавЪщалци свои двЪ части, и пожнЪ и лЪсъ того села, и котелъ пивнои, да двое платья за Федоровъ животъ и за ЕремЪевь; что ни есть Федорова живота и ЕремЪева, а то Федору и его женЪ и его дЪтемь Якову и Олександру все безъ вывЪта. А не вступатся МатфЪю въ Федоровы и в ОгруфЪнины и ихъ дЪтеи в Яколи и в Олександровы села на Хохули, в болшеи дворъ и во околныи села, в Лодыгино село, и в БерезнЪкъ, и Овинчево село, и в ЗарЪцьи, ни за Хохулеи и на Студеньски село, и Фомкино село, и Пепелниково село, и Падишино село, и половина Тылова села, и Ушаково [181] село по рЪку в деревахъ на Ксоци болшеи дворъ, и околныи села в Зялядиньи, и на РукЪ, и на ГоркЪ, и на НовЪнкЪ, гдЪ ни есть в Ксочкомъ погостЪ; а то Федору и его женЪ и его дЪтемъ, а в тось МатфЪю не вступается. А володЪти Федору и его женъ ОгруфЪнЪ и ихъ дЪтемъ Якову и Олександру по Федорову рукописанью, и по Максимову рукописанью, и по ДмЪтрЪеву рукописанью, и по Онкифову рукописанью, и по старымъ грамотамъ и по дЪлнымъ. А коли понадобятся МатфЪю Федорово рукописанье, и Максимово рукописанье, и ДмЪтрЪево рукописанье, и старыи грамотЪ рядныи и дЪлныи, ино Федору Онкифовичю положити на говорку и на судъ по правому слову, кое у его. . . (Стерты 3 или 4 буквы.) А что дворъ на Рогатици Яколь, а тои дворъ МатфЪю по Федорову рукописанью. А стояти имъ за тыи землЪ за Федоровщину и за ДмЪтрЪевщину кунами и людми с одинаго, МатфЪю класти своя шестая часть кунъ. А потомъ не вступатся МатфЪю в Федорову землю и в дворъ в городи вь ЕремЪевъ, ни в землю, ни в животъ вь ЁремЪевъ, ни на Шолони в болшеи дворъ, ни в малыи селца, ни в Ублазъ, ни на Солоници, ни на Мелници, ни на ГрохотовЪ, ни на Крупци, ни на Подубровьи, ни в Дорогоспици, ни на Короцины, ни на Пшаги в болшемъ дворЪ, ни в Васильевыхъ сЪденьи, ни на Прудищахъ, по купнымъ грамотамъ по Федоровымъ, что купилъ Федоръ у КузмЪ и у МатфЪя, и по данымъ, за Русои на ПолЪстЪ, и дворъ на Рогатици ЕремЪевь, гдЪ ни есть ЕремЪевЪ землЪ и пожни; а в то МатфЪю не вступатся, ни в ыное ни во что же, ни иного ничего же не надобе МатфЪю до Федора, ни до его женЪ ОгруфЪнЪ и до ихъ дЪтеи до Якова и до Олександра; не надобЪ ничто же ни Федору, ни его жене ОгруфЪни, ни ихъ дЪтемъ не надобЪ до МатфЪя вступатся в МатфЪеву шестую часть, что дали Фенютино село и КЪиково село, не надобЪ имъ вступатся за межю, ни в ыное ни во что ж. А МатфЪю не надобЪ вступатся за тыи межи в тыхъ землЪ, ни в села в Федоровы, ни в ОгруфЪнины, ни ихъ детеи вь Якови и в Олександровы, которыи села в сеи ряднои грамотЪ имены лежать, а в то ся МатфЪю не вступатся. А сеи ряднои грамотЪ МатфЪю на помоць своей братьи не положить КузмЪ и ГрЪгорью. А что была приговорная грамота МатфЪю з дЪдомъ с Федоромъ и з зятемъ Федоромъ, а тую грамоту подраша. А что отоиму на болотЪ у МатфЪя в МаксимовЪ жару в МатфЪевЪ трети, ино Федору наплатить по своимъ пятымъ частемъ тымъ же болотомъ; а отоиму у Федора в болотЪ в Максимовыхъ полосахъ, ино МатфЪю наплатити по своеи шестои части тымъ же жаромъ. А на то рядци: с ФедоровЪ половинЪ тысячскои новгорочкои Павелъ Лукиничь, да Василеи ОндрЪяновичь, ОлексЪ Лукиничь, Борисъ Микифоровичь; а с МатфЪевЪ половинЪ Иванъ Олександровичь, Лутьянъ Левонтиевичь. А хто сеи рядъ поруши, (В подлиннике: попоруши.) и онъ дасть князю и владыци грЪвну золота, а виноватыи правому другую грЪвну золота.