121

XV в. — Купчая Спасского Ковалева монастыря у Прокуя с сыновьями и братаном на села по реке Тихвине

Список XVI в., ветхий, начало утрачено. ЛОИИ, собр. Новгор. каз. палаты, № 2.

АЮ, № 138.

. . .святому Спасу Прокуи с сыномъ своимъ съ Ористомъ и с Михаиломъ, и з брата[номъ сво]имъ с Павломъ, во. . . ехъ, село его и другое, поля, и заполки, и пожни, и хмелни[ки, и ло]вища, и пере[вЪс]ища, по ТифинЪ рекЪ, и озера свою часть, и сЪно[жати, и гоне]бныи лЪсъ, и пасти, где ни есть ихъ слЪда. Аже гдЪ будЪть запродале Прокуи с своими дЪтми и с своимъ братаномъ с Павломъ землю, или пожни, или островы, а то ему выкупити своимъ серебромъ, святому Спасу земля чиста. А заводъ тои землЪ от Коркорова поля по сосновую границу отчины ихъ, от сосновои граници по ручеекъ по межникъ, от ручеика к Упадемъ, от Упадеи к чистому мху, по чистому мху х Сарозенскои межи. А опричнеи землЪ ПрокуевЪ с своими дЪтми съ Ористомъ и с Михаиломъ, и з бра[тано]мъ своимъ с Павломъ, ЛентЪево село и Мошниково, поля и заполкЪ, и пожни, и сЪ . . . ную землю, и гонебныи лЪсъ и пасти, и гдЪ ни есть ихъ отчинЪ опрочнеи, и озеро, и ловища. А заводъ тои опрочнеи землЪ от ТихвинЪ рекЪ по ручеи, по ручью вверхъ ко мху к Муносу, от Муноса к чистому мху по Саронскую межу, от Саронскои межи к Дубну ручью, от ручья по черныи лЪсъ по Клинъ, от Клина к Сухои ПарцевЪ, от Сухои ПарцевЪ к Великои ПарцевЪ, от Великои ПарцевЪ внизъ ПарцевЪ Великои до ТихвинЪ рекЪ на Коивъскомъ пути, за озеромъ за Улягомъ. А заводъ тои землЪ от озера по прамошью до ручья до Талца, от Талца до ВодояровЪ, от ВодояровЪ по прамошью до озера до УляндЪя; за рЪкою за Тихвиною, противъ Плутина, 5 острововъ. А то все заведе Прокуи с сыномъ съ Орестомъ и с Михаиломъ, и з братаномъ с Павломъ, гдЪ ни было ихъ [179] слЪда и ихъ отчинЪ, 13 пожнЪ. С Кугикомъ земля обча; въ тои землЪ пожня в селищи 2 стожья, то святому Спасу, а Кугыку не надобЪ. Аже будетъ гдЪ заложиле или запродале поля, землю или пожни, а то откупити Прокую своимъ серебромъ. Аже кто почне вступатся или в землю, или в пожни, или в лЪсъ, или въ что ни хотя, а то очищивати Прокую з дЪтми и з братаномъ с Павломъ, а святому Спасу земля чиста. И да на тои землЪ Онкифъ Прокую з дЪтми и з братаномъ с Павломъ 40 рублевъ и 3 и полтораста гривенъ, а заводного пополонка 100 гривенъ; а то все поимали. А на заводЪ были: Иванъ ОндрЪевъ, Сменъ Захарьинъ, Ермола Борисовъ, Осипъ Ларивоновъ, ДорофЪи Иевль, Савастiанъ, Дмитреи Костянтиновы дЪти, Поташка, Федотъ Федоровъ братъ.