111

1435 г. Духовная Федора Остафьевича на недвижимое и движимое имущество в Ловоти, Кокшенгском погосте, Бежицах и других местах

Список нач. XVII в.; озаглавлен: Списокъ з духовные слово въ слово; после текста: ЛЪта 6943. Сообразуясь съ словаремъ о князьяхъ россiйскихъ, лЪта подъ вышеописанными статьями написалъ Шенгкурскаго БлаговЪщенского собора протопопъ Иванъ Розовъ. 1786-го года 12 июня. Шенгкурскъ. ГПБ, собр. Погодина, № 1840, лл. 11—19 об. — Список XIX в. ЛОИИ, собр. рукописных книг, № 584, лл. 5 об.7 об. Список XIX в.; озаглавлен: Духовная грамота новгородца Федора Евстратьевича Своеземцова в лето 6943 (1435); после текста: Прим. Подлинника не отыскано, а сия копия писана с древнего списка, хранимого в городе Шенкурске. ЛОИИ, по опис. Барсукова № 32, II, лл. 60 об.—62. См. также легенду к № 279.

АЮ, № 409, II.

Основание датировки: условно на основании помет.

Во имя отца и сына и святаго духа. Се язъ рабъ божии Федоръ Остафьевичь списахъ рукописанье при своемъ животЪ. А приказываю животъ свои женЪ Офимье и сыну своему Стефану i Василью, животъ свои и села свои: на Ловоти (В списке XVII в.: Волоти; исправлено на основании № 278, где упоминается та же земля.) въ Ходыняхъ половину, и землю и лЪсъ, по отца моего рукописанью и по моему, и пожни, а то приказываю сыну Степану в отдЪлъ усто; а в Соине островЪ земля, и лЪсъ, и пожни, и полЪснои лЪсъ, по купнои грамотЪ, а то сыну моему Степану; на поле въ Начюце (В списке XVII в.: Налюце; исправлено на основании № 278, где упоминается Начючкии погост.) на СомшинЪ, а то даю женЪ своеи Офимье и сыну своему Василью, землю, и лЪсъ, и пожни, и ловища, и полЪшнои лЪсъ, воду и хлЪбъ, во отдЪлъ сыну моему Василью, по мЪннои грамотЪ, и по купнои грамотЪ, и по купнои по старои; крестъ мои окованои золотомъ, а то сыну моему Василью; Раибалское село и Нижная Едма к Раибалскому селу, от Огашки рЪчьки по ручеи промежь Едмами Верхные и Нижные, а тЪхъ селъ едмища, и ловища, и пожни, и лЪсы, а то сыну моему Василью да женЪ моеи Офимье; а Боровское село за рекою, и Неровское село, и на Поце село, и на Борку селцо и боръ и Верхная Едма, а тыхъ селъ едмища, и ловища, и пожни, и лЪсъ, и полЪшнои лЪсъ на ПоцЪ и на Шенги, по отца моего грамотамъ, и по владЪнью отца моего и по моему, а то сыну моему Степану; и на Плесе Степанцово село, а то къ Бору, от Iвашкова села сто копенъ къ Степанцову селу, от Iвашкова села къ РаибалЪ въ Шолаше треть по грамотЪ, а полЪшии лЪсъ, а то дЪтямъ моимъ [170] усто вопцЪ; а в Яропуге (В списке XVII в.: Яропуи, исправлено на основании № 278, где упоминается Яропуга.) Михаилово село i верхние поля промежь Турковымъ селомъ и Зеновымъ, а то къ Боровскому селу Степану; а Iвашково село въ Яропуге, (В списке XVII в.: Яропуи Iвасково село, исправлено на основании № 278, где упоминается это село.) Бураково селцо, за озеромъ селцо Половица, а то к РаибалЪ Василью; ДмитрЪево село, ОндрЪиково село за озеромъ, а то Степану; а тЪхъ селъ пожни, и страдная земля, и паства, а то по селамъ; а Еропугское (В списке XVII в.: Еропусское.) озеро, и Керга озеро, и Целмъ озеро, а то имъ вопцЪ, по купнои грамоте по ВасильевЪ; и Кергаская рЪчка, и Юмзе озеро, и Номзенга река по обЪ стороны, и лЪсы, а то дЪтемъ моимъ вопцы усто, по купнои грамотЪ по ВасильевЪ; а на ТарнЪ села мои: Федорково село, другаго Федоръка Лукина село, Половитцкое селцо, Iвшинское селцо, а то в РаибалЪ Василью; АндрЪиково село, Ескино село, Кириковыхъ два села, а то къ Бору сыну Степану; а техъ селъ пожни, и едмища, и страдные земли, и лЪсъ, и ловища, а то дЪтямъ моимъ вопцЪ, по отца моего владЪнью, и по рукописанью [и] по моему владЪнью, а то дЪтемъ моимъ; а что отцына моя на Кокшенге у святаго Федора по церьковнои сторонЪ села мои въверхъ до Конядернина рЪцки, (В списке XVII в.: Конядрене, исправлено на основании № 278, где упоминается та же речка.) от КонядернинЪ рЪчке по великои камень до острога, (Вероятно надо читать: острова.) на пополотцка за Кокшенгою по ручеи, от Савкина внизъ по Кокшенге по обЪ стороны до Пряслищына наволока, противъ Конядернине (В списке XVII в.: Конядрене.) рЪцке, а тЪхъ земель и страдные земли, и пожни, и полЪшнои лЪсъ, и едмища, и ловища, а то сыну моему Василью усто, по грамотамъ; а на Заечье рЪкЪ два села, третье Петроково, (В списке XVII в.: два села с третью на ПетроковЪ; исправлено на основании № 278, где упоминаются те же села.) а тЪхъ селъ лЪсы, и пожни, и полЪшие лЪсы, и ловища, а Петрокова по грамотамъ, а въ Хавденицахъ (В № 278: в Хавдиничахъ.) села мои до Плоскои лужи, а тЪхъ селъ пожни, и лЪсы, и полЪшнои лЪсъ, и страдные земли, и ловища, и едмища, а то Василью; а от Плоскои лужи Нагорские села, а тЪхъ селъ пожни, и страдные земли, и лЪсъ, и ловища, а то сыну моему Степану; а на другои сторонЪ Поцы села мои i в Мадовеси (В списке XVII в.: Мадовцы; исправлено на основании № 278.) до СалниковЪ рЪцкЪ, а тЪхъ селъ пожни, и страдные земли, и лЪсы, и полЪшнои лЪсъ, и ловища, а то сыну моему Василью; от СалниковЪ рЪцке до святаго Спаса, гдЪ ни есть, а тыхъ селъ пожни, и страдные земли, и лЪсы, и полЪшнои лЪсъ, и ловища, а то сыну моему Степану; а у [171] святаго Спаса Большее село да Илькиньское, (В списке XVII в.: до святаго Спаса большие села до Илыкнискоя; исправлено на основании № 278.) опроцы церьковного села Григорьева, и за Григорьевымъ селомъ i в наволокЪ, гдЪ ни есть, а тыхъ селъ пожни, и лЪсы, и полЪшные лЪсы, и страдные земли, и ловища, а то сыну моему Степану, по мЪннои грамотЪ; у святаго Спаса на погосте отцына моя и дЪдина, а то дЪтемъ моимъ Степану i Василью по половинамъ до МедвЪжьи рЪцке; а что в БЪжицахъ (В № 278: в Довшичахъ.) земля моя отцына и Ловъщацахъ, а то дЪтемъ моимъ по половинамъ; а Машкова болота и колъ на Рогу, Iвану Iвановичю половина, а дЪтямъ моимъ другая половина, а то имъ по половинамъ; на Быстромъ пожня, (В № 278: а пожня Горочкая на Быстромъ.) а то имъ по половинам; а дворъ городцкои, гдЪ язъ жилъ, а то сыну моему Степану; а Берскои дворъ мои по грамотЪ, а то сыну моему Василью; и люди мои пошлые, по отца моего рукописанью и по моему, и по дЪлнои грамоте, а тЪ люди дЪтемъ моимъ по половинамъ; Семенецъ Ржова, а то Василью. А взяти ми у подвоиского да у Iвана у Труцкого и у его дЪтеи восмнатцать рублевъ, i вы то, дЪти мои, возмитЪ у ДЪевыхъ дЪтеи на ВитковЪ улицЪ, i возмитЪ по отца моего рукописанью пять рублевъ. А что перстень и колтки золотые, а то Офимьино; а вы, дЪти мои, в то не вступаитеся, камъ хочетъ, тамъ дЪжетъ; а цепецку золоту колцату, а то далъ сыну своему Степану; а другую цепецку золоту враную, а то далъ есми сыну своему Василью. А останетца портъ моихъ и коневъ моихъ, а то дЪтемъ моимъ розделити по половинамъ собЪ. А что село мое въ Торжку Киселевское, а то далъ есми зятю своему Iвану и дочерЪ своеи Оксинье, i вы в то, дЪти мои, не вступаитеся. А что грамоты мои земные и рукописанья, а то дЪтемъ моимъ вопцы, опроче мЪнные грамоты Васильевы. А приказываю приказъ господину своему дяде, посаднику новгородцкому Федору Алексеевичю, жену свою и дЪти свои, Степана и Василья, и господину своему посаднику новгородцкому Iвану Максимовичю и Iвану Офонасьевичю, посаднику новгородцкому, господину своему тысяцкому Якову Игнатьевичю, господину Киприяну Григорьевичю i всеи великои улицЪ Нутнои, гдЪ свое постригосте, о гос[по]до, женЪ своеи Офимье и дЪтямъ моимъ Степану i Василью. А Захара старого пустилъ есми на свободу и з женою и з дЪтьми; и вы, дЪти мои, в нихъ не вступаитеся. А не виноватъ есми никому ничемъ, развие богу душею. А ты, сынъ мои Степане, i внуцата мои, костью моею не двиньте и брата своего Василья не обидте ни о землЪ, ни о воде, ни о животЪ, а еще его постерегите, бога ради, а рукописанья моего не преступите. А на то послухъ отецъ мои духовнои игуменъ Макареи святаго Николы. А хто сие рукописание преступитъ, судитца ему предъ богомъ въ день страшнаго суда.