1304—1305 гг. — Грамоты Новгорода тверскому великому князю Михаилу Ярославичу

7

Грамота с условиями договора

Подлинник на пергамене; в верхней части подклеен бумагой; скреплен одной печатью с № 8. Печать архиепископа Феоктиста, такая же, как у № 6. ЦГАДА, Гос. Древлехр., отд. I, рубр. III, № 9-а.

ДрРВ, I, № 7; СГГД, I, № 10; Шахматов, О языке, сс. 244—250.

Основание датировки и характеристики грамот: Шахматов, О языке, сс. 231— 233; Пресняков, сс. 120—121; наличие только Новгородской печати.

† Благословление от владыкы, поклонъ от посадника Георгия и от тысячкого АндрЪяна, и от всЪхъ старЪишихъ, и от всЪхъ мьншихъ, и от всего Новагорода господину князю Михаилу Ярославицю. На семь ти, княже, [17] хрьстъ цЪловати къ всему Новугороду, на чемь цЪловали пьрвии князи, и дЪдъ твои, и отьць твои. Новгородъ ти дьржати по пошлинЪ, како дьржалъ дЪдъ твои и отьць твои. Грамотъ ти не посужати. А мужа ти без вины волости не лишити. А бес посадника ти волостии не раздавати, ни суда ти судити, ни грамотъ давати. А волостии ти, княже, новгородьскыхъ своими мужи не дьржати, дьржати ти мужи новгородьскыми; а даръ тобЪ от тЪхъ волостии емати. А се волости новогородьскыя: Волокъ съ всЪми волостьми, а дьржати ти свои тиунъ на половинЪ, а новгородьць на половинЪ въ всей во[ло]сти Волочкои; а на Търъжку ти, княже, дьржати свои тиунъ на своеи части, а новгородьць на своеи части. А се волости новгородьскыя: БЪжицЪ, Городьць, Мелеча, Шипино, Егна, Волъгда, Заволочие, Голопьрьмь, ТьрЪ, Пьрьмь, Печера, Югра; а ты волости дьржати ти мужи новгородьскыми. А свинье бити ти, княже, за 60 вьрстъ около города, а дале куда кому годно. А закладниковъ ти не приимати, княже, по всей волости Новгородьскои, ни княгыни твоеи, ни бояромъ твоимъ, ни дворяномъ твоимъ. А селъ ти не ставити по Новгородьскои волости, ни твоеи княгыни, ни твоимъ бояромъ, ни твоимъ дворяномъ, ни купити, ни даромь приимати. А свободъ ти не ставити по Новгородьскои волости. А что селъ, княже, на Новгородьскои земли твоихъ, или княгыниныхъ, или бояръ твоихъ, тЪхъ селъ тобЪ съступитися; а куны емати на нихъ у истьцевъ своихъ, у кого будеть кто купилъ; а земля святой Софии къ Новугороду. А что селъ и свободъ Дьмитриевыхъ, то дали есме былЪ АндрЪю до живота АндрЪева въ хрьстьное цЪлование, а потомь Новугороду то все; а тобЪ, княже, въ то не въступитися. А рубежь ти дати правыи по старому рубежю въ хрьстьное цЪлование, како было при отци твоемь ЯрославЪ. А на Озвадъ ти, княже, ездити лЪтЪ звЪри гонитъ. А въ Русу не ехати, ехати въ Русу на третьюю зиму. А въ Ладогу ти, княже, ездити на третиее лъто. А осетрьнику твоему ездити въ Ладогу по грамотЪ отца твоего, како пошло. А въ ВълъгдЪ ти тиуна не дьржати. А судиямъ твоимъ ездити по волости, куда пошло, лЪтЪ съ Петрова дни, по пошлинЪ. А что пожЪнь княжихъ, то князю; а новгородьское Новугороду. А выводъ ти, княже, въ всеи Новгородьскои волости не надобЪ. А съ Суждальскои земли тобЪ, княже, новгородца не судити, ни грамотъ давати, ни волостии раздавати. А по всеи Суждальскои земли гостити новгородцю безъ рубежа. А у мыта у новгородца и у новоторъжца по двЪ вЪкшЪ от воза, и от лодие, и от хмелна короба, и от льняна. А дворяномъ твоимъ ходити по пошлинЪ: от князя по пяти кунъ, а от тиуна по двЪ кунЪ. А за Волокъ ти, княже, своего мужа не слати, продаяти ти дань своя новгородцю. А холопу и робЪ на господаря вЪры не яти. А въ НЪмЪчкомъ дворЪ тобЪ, княже, търговати нашею братиею; а приставовъ ти не приставливати; а двора ти не затваряти. А что подЪялося доселЪ межи тобою и твоими мужи Новугороду до хрьстьного [18] цЪлования, то ти все, княже, отложити и твоимъ мужемъ. А твоимъ судиямъ по волости самосуда не замышляти на людехъ по Новгородьскои волости. А вязчего не пошло по Новгородьскои волости, то судиямъ твоимъ отложити. А холопа и половника не судити твоимъ судиямъ безъ господаря; судити князю въ НовЪгородЪ, тако пошло. И купцины въ силу не судити въ волости. А кто живеть въ Търъжку на Новотързькои земли, а къ святому Спасу не тягнеть къ Търъжку, княземь отъемъся, а ти поидуть ис Торъжку, куда имъ годно. Аже възъидеть к тобъ, княже, на мужа обада, тому ти вЪры не яти, дати тому неправа. А у купьць повозовъ не имати, развЪ ратнои вЪсти. А коли, княже, поедешь въ Новгородъ, тъгда тобЪ даръ емати по постояниямъ; а коли поедешь из Новагорода, тъгда даръ не надобЪ. А холопъ или половникъ забЪжить въ ТфЪрьскую волость, а тЪхъ, княже, выдавати; которыи ли въстворить судъ собЪ, судити его въ НовЪгородЪ. А нелюбие, княже, тобЪ отложити и от старЪишихъ, и от мьншихъ, и от всЪхъ. На семь, господине, на всемь цЪлуи хрьстъ при нашей братии, при послЪхъ.