Главная   А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Э  Ю  Я  Документы
Реклама:

Указанные общие мотивы, легшие в основу преобразовательной деятельности Юстиниана, вводит нас в понимание и той реформы, которую он произвел в Армении. Предлагаем текст 31 новеллы Об учреждении четырех правителей в Армении целиком в подлиннике и в переводе.

Περι διατυπωσεως των τεσσαρων αρχοντων Αρμενιας.

O αυτος βασιλευς Ιωαννη τω ενδοξοτατω επαρχω των ιερων της Εω πραιτωριων το δευτερον απο υπατων και πατρικιω.

Вступление

Все заброшенное и беспорядочное, если приводится в надлежащий порядок и устраивается хорошо, принимает совершенно иной вид, чем прежде: из дурного оно становится прекрасным, из некрасивого — красивым, из неустроенного и запутанного — исправным и отчетливым. Находя этот недостаток и по отношению к армянской стране, мы признали нужным перестроить ее по [166] одному образцу, благоустроением дать ей надлежащую силу и водворить подобающий строй.

Τα ματην κειμενα και εκκεχυμενως ει προς την προσηκουσαν αφικοιτο ταξιν και διατεθεις καλως, ετερα τε ανθ ετερων τα πραγματα φαινοιτο, καλλιω τε εκ χειρονων, εξ ακοσμων τε κεκοσμημενα, διηρθρωμενα τε και διακεκριμενα εκ των εμπροσθεν ατακτων τε και συγκεχυμενων, τουτο και επι της Αρμενιων χωρας αμαρτανομενον ευροντες ωηθημεν χρηναι προς μιαν αρμονιαν ταξαι αυτην, και εκ της ευταξιας ισχυν τε αυτη δουναι την προσηκουσαν, ταξιν τε επιθειναι την πρεπουσαν.

Глава I

В этих видах решено нами образовать четыре Армении: одна — внутренняя, чья столица красуется уже нашим благочестивым именем, а раньше называлась Вазан или Леонтополь. Мы пожаловали ей (Армении) проконсульство и поставили начальником Акакия велелепного. Должность эту мы объявляем спектабильной, наделяя ее всем тем, что обыкновенно полагается иметь проконсулату. Украшаем ее столой проконсула и разрешаем все преимущества, присвоенные этому званию. Мы отводим ей города Феодосиполь, что и раньше принадлежал ей, Саталу, Никополь, Колонию, отняв их от так называемой Перовой Армении, еще Трапезунт и Керасунт из состава бывшего Понта Полемонийского. Отобрав некоторые из них от клариссимного правителя провинции, а другие – от спектабильного модератора, образуем целую провинцию из семи городов с их окрестными землями.

Τοιγαρουν τεσσαρας ειναι πεποιηκαμεν Αρμενιας, την μεν ενδοτατην, ης η μητροπολις τη της ευσεβους ημων προσηγοριας εποωνυμια κατακεκοσμηται προτερον Βαζανις ητοι Λεοντοπολις καλουμενη, ηνπερ και ανθυπατεια τετιμηκαμεν, ης Ακακιος προεστηκεν ο μεγαλοπρεπεστατος, σπεκταβιλιαν τε αποφηναντες την αρχην και παντα δοντες αυτη οποσα προσηκον εστιν ανθυπατειαν εχειν στολη τε γαρ αυτην κατεκοσμησαμεν ανθυπατου και παντα ακολουθα τουτοις εχειν διετυπωσαμεν και πολεις αυτη δεδωκαμεν Θεοδοσιουπολιν τε, ην και προτερον ειχε, Σαταλαν τε και Νικοπολιν και Κολωνειαν εκ της πρωτης Αρμενιας καλουμενης λαβοντες, Τραπεζουντα τε και Κερασουντα εκ Ποντου του πρωην Πολεμωνιακου καλουμενου, χωρισαντες αυτων τας μεν του λαμπροτατου της επαρχιας αρχοντος, τας δε του περιβλεπτου μοδερατωρος, επτα τε πολεσι την ολην επαρχιαν περιστησαντες και οποσα της περιοικιδος εστιν αυτων.

§ 1. Вторая Армения организуется из бывшей Первой Армении с предшествующим в ней городом Севастия. Ей уделяем Севастополь, что и [167] раньше принадлежал ей, сверх того, Коману из прежнего Понта Полемонийского, Зелу из Еленопонта и еще Брису. Таким образом провинция эта заключается в пяти городах. Существующая же в ней власть, именно президальная, сохраняется в прежнем виде, и правитель ее не жалуется более высоким званием, а что имел раньше, то и остается за ним.

§ 2. Далее, установляем и Третью Армению, что прежде называлась Второй, резиденцией которой состоит древний город Мелитена, город замечательный, с чудным местоположением и воздухом, отстоящий недалеко от течения Евфрата. Нам казалось нужным усилить в настоящее время эту Армению и перестроить ее на манер спектабильных провинций. Правителю ее мы даруем титул Юстинианова комита и назначаем ему содержание в 700 солидов, помощнику его 72 солида, а на оффиций – 60 солидов; предоставляем ему все, что полагается для таковых должностей. Так называемые таксеоты продолжают заниматься тем же, что раньше, а главным образом ведают сбор податей. Меняется лишь их имя на comitiani. комитские, все остальное бережется у них так, как при таксеотах. Ей отводятся города, Арка, [168] Аркабиссон, Ариарафия, Комана другая (называемая иначе Золотой) и Куксуон, которые она и раньше заключала в себе, состоя из территории шести городов.

§ 3. Учреждаем еще Четвертую Армения, которая поныне не имела провинциального строя. Обитаемая различными народцами, она носила разные, нам чуждые, названия – Цофанена, Анзитена, Софена, Астианена, Балавитена – и находилась под властью сатрапов. Это название власти не исходит ни от римлян, ни же от наших предшественников, но введено другим государством. В эту самую страну мы вносим наш гражданский строй, назначив гражданского правителя; и даем город Мартирополь и крепость Китариз. Она относится к разряду ординарных провинций, так как мы сделали ее консульской. Таким образом есть четыре Армении, из которых две спектабильные и управляются, одна проконсулом, другая – комитом, причем проконсулом состоит правитель Первой Армении, а комитом – Третьей. Правители же Второй и Четвертой Армении считаются ординарными. Мы уже заботливо распорядились о том, чтобы апелляции до суммы в 500 солидов не направлялись в счастливый город, а к ближайшим [169] спектабильным властям. Поэтому мы постановляем, чтобы к правителю Первой Армении, то есть к проконсулу, поступали апелляции из Второй Армении, значит через Севастию, а комиту Третьей Армении, который в Мелитене – из Четвертой Армении, до указанной суммы.

§ 1. Δευτεραν δε εταξαμεν Αρμενιαν την εμπροσθεν πρωτην καλουμενην, ης ηγειται Σεβαστεια πολις, αυτη προσνειμαντες την τε των Σεβαστοπολιτων ην και προτερον ειχε, και προς γε Κομανα τε εκ του καλουμενου πρωην Πολεμωνιακου Ποντου, και Ζηλαν εκ του Ελενοποντου, και μην και Βρισαν, ωστε εν πεντε πολεσιν ειναι την επαρχιαν ταυτην, και την αρχην, ηγεμονιαν ουσαν, καταλιποντες επι του προτερου σχηματος, και τον αρχοντα αυτης ουδενι κοσμησαντες ονοματι μειζονι, αλλ ο προτερον ειχε, τουτο αυτω καταλιποντες.

§ 2. Επι τουτοις τε τριτην Αρμενιαν κατεστησαμεθα την προτερον δευτεραν, ης ηγειται Μελιτηνη πολις αρχαια, πολις επισημος εν καλω τε γης και αερος κειμενη, και ουδε πορρω διεστωσα των του Ευφρατου ρευματων, ταυτην ωηθημεν δειν κατα το παρον αυξησαι και εις το των σπεκταβιλιων μεταστησαι σχημα, τον τε αρχοντα ταυτης Ιουστινιανον ονομασαι κομητα, δουναι τε αυτω και υπερ σιτησεων solidos septingentos, και τη γε αυτου παρεδρω solidos septuaginta duos, και τη γε αυτου ταξει solidos sexaginta, απαντα εχειν οποσα των τοιουτων εστιν ιδια θρονων. τους τε πρωην ονομαζομενους ταξεωτας παντα μεν πραττειν οποσα και εμπροσθεν, και μαλιστα περι την δημοσιαν εισπραξιν ησχολησθαι, εις δε την των κομητιανων προσηγοριαν μεταβαλειν, παντων αυτοις ουτω φυλαττομενων, ως ηνικα ταξεωται καθεστηκεσαν. πολεις δε υπεκλιναμεν αυτη τουτο μεν Αρκαν και Αραβισσον, τουτο δε Αριαραθειαν, και Κωμανα ετεραν (καλουσι δε αυτην και Χρυσην), και Κουκουσον, ας και προτερον ειχεν , εν εξ πολεσι συνεστωσα.

§ 3. Συνεστησαμεθα δε και τεταρτων Αρμενιαν, η προτερον ουκ εις επαρχιας συνεκειτο σχημα, αλλα των τε εθνων ην και εκ διαφορων συνειλεκτο βαρβαρικων ονοματων. Τζοφανηνη τε και Ανζητηνη η Τζοφανη, και Ασθιανηνη (η) και Βαλαβιτηνη καλουμενη και υπο σατραπαις ουσα. αρχης δε ονομα τουτο ην ουδε Ρωμαικον ουδε των ημετερων προγονων, αλλ' εξ ετερας πολιτειας εισενηνεγμενον. κακεινην τοινυν αρχης πολιτικης εκοσμησαμεν σχηματι, αρχοντα τε πολιτικον εγκαταστησαντες, και πολιν τε αυτη την Μαρτυροπολιτων και το Κιθαριζον δοντες φρουριον. και αυτη δε εν τω των ορδιναριων αρχων κατεστη σχηματι κονσουλαρια παρ ημων γενομενη, ωστε τεσσαρων Αρμενιων ουσων δυο μεν ειναι σπεκταβιλιας, την τε του ανθυπατου την τε του κομητος, και ανθυπατον μεν ειναι τον της πρωτης ηγουμενον Αρμενιας, κομητα δε τον της τριτης, τον δε της δευτερας και τεταρτης ορδιναριους καθεσταναι. και επειδηπερ τουτο ημιν διεσπουδασται, ωστε τας αχρι των πεντακοσιων νομισματων εκκλητους ουχι προς ταυτην φερεσθαι την ευδαιμονα πολιν, αλλ' επι τους συνεγγυς σπεκταβιλιους αρχοντας, και τουτο διατυπουμεν, ωστε τω μεν αρχοντι της πρωτης Αρμενιας, τουτεστι τω ανθυπατω, τας εκ της Αρμενιας εκκλητους φερεσθαι, τουτεστι τας κατα Σεβαστειαν, τω δε της τριτης Αρμενιας κομητι, τω κατα Μελιτηνην φαμεν, τας εκ της τεταρτης Αρμενιας εκκλητους μεχρι του ρηθεντος ανηκςιν ποσου.

Глава II

После того, как мы все это так устроили, нам казалось справедливым определить, чтобы в Третьей Армении был назначен человек видный, заявивший себя уже на службе и достойный этой тяжелой и важной должности. Принимая во внимание, что Фома велелепный занимал уже разные должности В Армянской стране, человек полезный и в других отношениях, честно служил и ныне служит нам, выдвигаем его на этот пост, чтобы он покуда правил провинцией по установленной нами форме и внимательно относился бы ко всему тому, что бы мы ни поручали ему лично или через священные commonitoria, касательно ли вверенной ему провинции или также других. Нами уже изготовлены для него священные commonitoria по многим и разнообразным вопросам, которые надлежит ему осуществить также в других районах. [170]

§ 1. Что касается духовенства, то, как не раз говорили, наша воля такова, чтобы оно оставалось в прежнем виде. Ни в отношении прав митрополитов, ни же по вопросу о рукоположении, ничего не изменяется и не вводится нового. Кто по сие время владел правом рукоположения, тот пользуется им и впредь и прежние митрополиты остаются при свеем положении; словом, относительно духовенства не допускается ничего нового.

Τουτων τοινυν ουτως ημιν διατεταγμενων, κακεινο προσδιορισαι δικαιον ετι νομιζομεν, εφ' ω προστησαι της τριτη Αρμενιας ανδρα σεμνον, υπουργηκοτα τε ημιν ηδη και αξιον του της αρχης ογκου και προσχηματος. ευροντες τοινυν Θωμαν τον μεγαλοπρεπεστατον ηδη μεν αρχας επι Αρμενιων ανυσαντα χωρας, και ταλλα δε ανδρα χρηστον και γνησιως ημιν υπηρετησαμενον τε και υπηρετουμενον, αυτον επι τη της αρχης ταυτης προβαλλομεθα διοικησει, ωστε τεως μεν της επαρχιας ταυτης ηγεισθαι κατα το ρηθεν ημιν σχημα, προνοειν δε και των αλλων, οποσα αν αυτω η δια θειων επιτρεψαιμεν commonitoριων, ειτε επι της επαρχιας ην αυτω παραδεδωκαμεν ειτε και επ' αλλαις οπερ και πεπραχαμεν θεια προς αυτον πεποιημενοι commonitoria περι πολλων και διαφορων πραξεων, ασπεραυτον και εις ετερας χωρας προσηκον εστιν εις εργον αγαγειν.

§ 1. Τα μεντοι περι τας ιερωσυνας καθα πολλακις ειρηκαμεν μενειν κατα το προτερον βουλομεθα σχημα, ουδεν ουδε περι το μητροπολιτικον δικαιον ουδε περι τας χειροτονιας του πραγματος αμειβομενου η καινιζομενου, αλλα των προτερον χειροτονουντων και νυν εχοντων την της χειροτονιας εξουσιαν, και των προτερον μητροπολιτων επι της εαυτων μενοντων ταξεως, ωστε μηδεν τογε επ αυταις καινισθηναι.

Глава III

Речи не может быть о том, что, так как комит Третьей Армении нами назначен не только гражданским, но и военным правителем, то ему необходимо подчиняются также войска, стоящие в его провинции. Он властен по праву, присущему военным начальникам, призывать воинов от своего имени, искать и заботиться об их продовольствии, расследовать их преступные деяния, если будут таковые, не позволять солдатам производить насилие над подданными; в случае же более тяжких преступлений, он разбирает и уголовные дела, если подсудимые – военные; одним словом, он творит все, что предоставлено военным начальникам. Подобно тому, как комиту Исаврии, комиту Покатийской Фригии, равным [171] образом преторам Ликаонии, Писидии и Фракии, мы уступили военную силу, так и него имеется не только оффиций для гражданских дел, но и право и власть над военными. Ему повинуются военные и граждане, когда он приказывает, и делает все, как единый носитель власти. Комиту следует зорко следить за тем, чтобы в провинции преступления не совершались, и таковые подвергались надлежащим карам. Этого права мы ни в коем случае не лишаем комита относительно кого бы то ни было из жителей провинции, будет ли лицо частное или военное или из живущих на доменах. Мы желаем соблюдать единый и постоянный мир между всеми нашими подданными, а не делать разницы между людьми, развивая тем в них пренебрежение к законам.

Εκεινο μεντοι των ανωμολογημενων εστιν, ως επειδηπερ τον της τριτης Αρμενιας κομητα ου πολιτικον μονον αλλα και στρατιωτικον πεποιηκαμεν αρχοντα, αναγκαιως εχειν και τους στρατιωτας αυτω τους κατ αυτην ιδρυμενους υποκεισθαι, αδειαν εχοντι καθα τοις στρατιωτικοις αρχουσιν εφειται και προς ονομα καλειν αυτους και επιζητειν και προνοειν των σιτησεων αυτων, και επεξιεναι τοις κατ αυτους ειπερ αδικοιεν, και μητε συγχωρειν τοις στρατιωταις αδικειν τους υπηκοους, ει δε τι πραξαιεν σφοδροτερον και εγκληματικων ακροασθαι δικων, καν ει στρατιωται καθεστηκοιεν, και απαντα πραττειν, οποσα τοις στρατιωτικοις δεδωκαμεν αρχουσιν. και ωσπερ τω τε Ισαυριας κομητι τω τε της Πακατιανης Φρυγιας, και προς γε τοις πραιτωρσι Λυκαονιας τε και Πισιδιας και Θρακης και το στρατιωτικον υπεκλιναμεν, ουτω και αυτω μη μονην ειναι την των πολιτικων πραγματων ταξιν, αλλα και την των στρατιωτικων εξουσιαν τε και αρχην, και ειναι σεμνον αυτον στρατιωταις τε και ιδιωταις κελευοντα και παντα πρατοντα, ως μιας δη της αρχης καθβστωσης. και μιαν τιθεσθαι προνοιαν του μηδεν εγκλημα κατα την επαρχιαν αμαρτανεσθαι, αλλα και σωφρονισμοις υποβαλλεσθαι τοις προσηκουσι. ταυτης δε δη της εξουσιας ουκ αφαιρουμεθα παντελως αυτον επ ουδενι προσωπω των κατα την επαρχιαν οντων, ειτε ιδιωτικω ειτε στρατιωτικω ειτε ταμειακω μιαν γαρ και συνεχη την ειρηνην εν απασι τοις υττηκοοις τοις ημετεροις φυλαττεσθαι βουλομεθα, ου τη διαφορα των προσωπων την κατα των νομων εισαγοντες καταφρονησιν.

Послесловие

Итак, сии наши установления пусть твое превосходительство старается блюсти ныне и на будущие времена сообразно организации четырех Армений, особливо Третьей, которая и послужила поводом к изданию настоящего закона, и пусть делает все, издавая от себя и особые распоряжения, дабы подати вносились в размере, сколько на каждый год устанавливается нами.

Dat. XV. Kalend. April. CP. post consul. Bilisarii V. C. [172]

Τα τοινυν παρασταντα ημιν η ση υπεροχη κατα την των τεσσαρων Αρμενιων διατυπωσιν, και μαλιστα κατα την της τριτης ης κατα προφασιν τον παροντα θειον εποιησαμεν νομον, νυν τε και εις τον εξης απαντα χρονον φυλαττεσθαι σπευσατω, παντων πραττομενων και εγγραφομενων ταις μερικαις διατυπωσεσι των θρονων των σων, οποσα διδοσθαι καθ εκαστον ετος προσεταξαμεν.

В силу представленной новеллы армянские земли, обширная область расселения армян, подвластных империи, взятая в большом объеме, чем при учреждении военного начальства, magistri militum, подверглось административному переделу и переустройству на общеимперских основаниях. Образовалось четыре провинции, носившие все название Армении. Некоторые части Полемонийского Понта и Елеопонта при новой разбивке отошли к армянским областям, пределы которых таким образом отодвинулись значительно на север к морю, а также на запад. Занимающая нас новелла появилась 17 апрельских календ или 18 марта 536 года. Незадолго перед тем, именно в 536 году 23 июля, была издана новелла о присоединении Полемонийского Понта к Еленопонту и назначении над ними общего правителя, называвшегося moderator Helenoponti. Помимо всего, императору не нравилось название Полемонийского Понта, в виду происхождения его от имени самозванца; он полагал, что гораздо приличнее было бы ознаменовать местности именами христианскими и царскими, чем такими, которые напоминают о войне и возмущении (Nov. 28 = Const. 31.).

В Еленопонте тогда счталось 8 городов: Амасия, Ивора, Евхаита, Зела, Антрапа, Синоп, Амисус и Леонтополь; в Полемонийском Понте – пять: Неокесария, Комана, Трапезунт, Кераус, Полемоний (ib. введение, Леонтополь, отличный от одноименного города в Армении, иначе назывался Залих, Ζαλιχος ητοι Λεοντοπολς, Georg. Cyp. p. 14.). При устройстве армянских провинций Юстиниану угодно было изъять из власти модератора четыре города – Зелу, КОману, Трапезунт и Керасус и придать их к армянским землям. Первая и Внутренняя Армения вместе с этими городами образовали две новые провинции. Вся Внутренняя Армения, часть прежней первой Армении в пределах Саталы, Никополя и Колонии и новоприобретенные районы понтийских городов Трапезунта и Керауса составляли вместе одну провинцию, которая получила название Первой Армении.

* * *

Один из них трактует О порядке наследования у армян, другой О том, чтобы и армяне во всем следовали римским законам. Ознакомимся с ними в подлиннике:

Const. 73 = Ed. 3. Περι της των Αρμενιων διαδοχης.

Вступление

Мы желаем и армян, освободив от прежней [180] несправедливости, перевести всецело на наши законы и дать им надлежащее равенство.

Και Αρμενιους βουλεμεθα της προτερας απαλλαξαντες αδικιας επι τους ημετερους δια παντων αγαγειν νομους, και δουναι αυτοις ισοτητα την πρεπουσαν.

Глава I

Недавно мы узнали о существовании у них некультурного и жестокого закона, неподобающего ни римлянам и ни духу справедливости нашего государства, а именно – что родителям наследовать допускаются мужчины, и ни в коем случае женщины. Вследствие этого мы повелеваем изданием настоящего священного закона на имя твоего велелепия, что наследование должно быть одинаково и все, что установлено в римских законах относительно мужчин и женщин, то имеет силу в Армении. Ведь для того и препроводили туда наши законы, чтобы в образе жизни придерживались их.

Και επειδη μεμαθηκαμεν εναγχος βαρβαρικον τινα και θρασυν ειναι παρ αυτοις νομον, ου Ρωμαιοις ουδε τη δικαιοσυνη της ημετερας πρεποντα πολιτειας, οπως αν αρρενες μεν κληρονομοιεν των γονεων, θηλειαι δε μηκετι, δια τουτο θεσπιζομεν τω παροντι θειω χρωμενοι νομω προς την σην μεγαλοπρεπειαν, ομοιας ειναι τας διαδοχας, και οσα τοις Ρωμαιων διατετακται νομοις επι τε ανδρων επι τε γυναικων ταυτα και εν Αρμενια κρατειν. δια τουτο γαρ δη και τους ημετερους εκεισε κατεπεμψαμεν νομους, ινα εις αυτους αφορωντες ουτω πολιτευοιντο.

§ 1. Так как возбуждать дела, отошедшие уже в прошлое, сопряжено с затруднениями, то приказываем признать силу сего закона со времени нашего счастливого царствования, и с наследствами лиц умерших с того момента до ныне поступать согласно настоящему закону, исключая те случаи, когда дело разрешено или как-нибудь улажено. Если случилось нечто такое, то приказываем оставить его в силе и совершенно не трогать.

§ 1. Επειδη δε τα ηδη προειληφοτα απαντα ανακινειν των ατοπωτατων εστι, δια τουτο θεσπιζομεν, τονδε τον νομον κρατειν απο του καιρου της ευσεβους ημων βασιλειας, ωστε τας των εξ εκεινου τελευτησαντων μεχρι νυν διαδοχας κατα τουτον πολιτευεσθαι τον τροπον, πλην ει μη ετυχον διαλυσαμενοι η αλλως προς αλληλους απαλλαγεντες. ει γαρ τι τοιουτον γεγονε, τουτο επι της οικειας μενειν ισχυος και μηδαμως ανακινεισθαι θεσπιζομεν.

§ 2. Мы желаем, чтобы [181] женщины получали также долю из родовых имений, начиная с указанного времени. Ежели найдутся случайно лица, кои своих дочерей, хотя и не призываемых к обычному у них адиафетному наследованию, тем не менее запишут в наследницы, то и они и рожденные от них дети соучаствуют в наследовании родовых имуществ.

§ 2. Μετεχειν δε αυταζ και καλουμενων γενεαρχικων χωριων απο του ειρημενου χρονου βουλομεθα, ει μεντοι συμβαιη τινος ευρεθηναι, οιπερ καιτοι μη καλουμενας τας θυγατερας εις την εξ εθους αδιαθετου διαδοχην εγραψαν ομως κληρονομους, μετειναι κακειναις και τοις εξ αυτων γενομενοις της των γενεαρχικων πραγματων διαδοχης.

Послесловие

Итак, наше волеизъявление, возвещаемое в настоящем законе, да старается твое превосходительство блюсти и осуществить на деле. Все наши законы должны иметь во всем силу и господство; настоящий же закон, как только что указали, вступает в действие от начала нашего царствования; за все истекшее и впредь на будущее время следует строго руководствоваться им и всем соблюдать его.

Dat. XVII. K. Aug. Bilisarii V. C. Cons.

Τα τοινυν παρασταντα ημιν και δια τουδε του θειου δηλουμενα νομου η ση υπεροχη και παραφυλαξαι και περατι παραδουναι σπευσατω, ωστε τους ημετερους νομους δια παντων κρατειν και ειναι κυριους, αρχομενου μεν του παροντος νομου καθαπερ ειποντες εφθημεν εκ των προοιμιων της ημετερας βασιλειας, τω παντι δε συμπαρατεθησομενου χρονω και εις το λοιπον απασι πολιτευσομενου τροποις, και παρα παντων φυλαχθησομενου.

Const. 47 = Nov. 21. Περι Αρμενιων ωστε και αυτους εν πασι τοις Ρωμαιων ακολουθειν νομοις.

Ο αυτος βασιλευς Ακακιω τω μεγαλοπρεπεστατφ ανθυπατω Αρμενιας.

Вступление

Желая, чтобы Армянская страна вполне благоустроилась и ничем не отличалась от нашего государства, мы водворили римские учреждения, отменив прежние ее названия, приучили ее пользоваться римскими порядками и [182] установили, чтобы у них не было других законов, кроме тех, которые почитаются у римлян. Мы признали также нужным сим узаконением исправить грубый дефект их жизни, дабы по некультурному обычаю наследства от родителей, братьев и других родственников не принадлежали одним мужчинам, и никогда женщинам; а также, чтобы без приданого женщины не выходили замуж и не покупались своими женихами – эти признаки большой некультурности по сие время водятся у них. Впрочем подобные дикие нравы приняты не только у них; есть и другие народы, так же непочтительно относящиеся к природе и уничижающие женский пол, точно не богом он создан и не служит к продолжению рода, а как нечто маловажное и презренное обречен на положение вне почета.

Την Αρμενιων χωραν τελειως ευνομεισθαι βουλομενοι και μηδεν της αλλης ημων διεσταναι πολιτειας, αρχαις τε Ρωμαικαις εκοσμησαμεν των, προτερων αυτην απαλλαξαντες ονοματων, σχημασι τε χρησθαι τοις Ρωμαιων συνειθισαμεν, θεσμους τε ουκ αλλους ειναι παρ αυτοις η ους Ρωμαιοι ονομαζουσιν εταξαμεν. και ωηθημεν χρηναι ρητω νομω κακεινο επανορθωσαι το κακως παρ αυτοις αμαρτανομενον, και μη κατα το βαρβαρικον εθος ανδρων μεν ειναι τας διαδοχας των τε γονεων των τε αδελφων του τε αλλου γενους, γυναικων δε ουκ ετι, μηδε χωρις προικος αυτας εις ανδρος φοιταν, μηδε αγοραζεσθαι παρα των συνοικειν μελλοντων, τουτο οπερ βαρβαρικωτερον μεχρι του νυν παρ αυτοις ενομισθη, ουκ αυτων μονων ταυτα αγριωτερον δοξασαντων, αλλα και ετερων εθνων ουτως ατιμασαντων την φυσιν και το θηλυ περιυβρισαντων ως ου παρα θεου γενομενον ουδε συντελουν τη γενεσιουργια, αλλ ως ευτελες τε και ητιμασμενον και πασης εξω προσηκον καθεσταναι τιμης.

Глава I

В виду этого мы повелеваем в силу настоящего священного закона, чтобы и у армян действовало то же самое, что принято у нас касательно наследования женщин, без всякого различия между мужским и женским полом. Как вопрос этот поставлен в нашем законодательстве и в какой форме наследуют родителям, то есть отцу или матери, [183] или деду, иди бабушке и далее по восходящей линии, а равно по нисходящей, то есть сыну или дочери, как тут совершается наследование, так и должно быть у армян; и ни в чем правовые нормы в Армении не должны расходиться с римскими. Раз армяне входят в наше государство, подчиняются нам наравне с другими народами и отведывают наших благ, то и женщины у них не должны быть изъяты из существующего у нас равноправия. Для всех одинаково должно быть обязательно расположение наших законов, как тех, которые собраны нами из древних актов и занесены в наши Институции и Дигесты, так и других законоположений, изданных прежними императорами и нами.

Θεσπιζομεν τοινυν δια τουδε του θειου νομου, ωστε και παρα Αρμενιος τα αυτα κρατειν απερ και παρ ημιν προφασει της των θηλειων διαδοχης, και μηδεμιαν ειναι διαφοραν αρρενος τε και θηλειας, αλλ ωσπερ εν τοις ημετεροις νομοις τετακται, κατα ποιον μεν σχημα κληρονομουσι γονεις, ηγουν πατερα και μητερα και παππον και μαμμην και τους ετι πορρωτερω, η και τους μετ αυτους, τουτεστιν υιον και θυγατερα, οπως τε αυτοι κληρονομουνται, αυτως και παρα Αρμενιοις ειναι, και μηδεν τα Αρμενιας νομιμα των Ρωμαιων διεσταναι. ει γαρ της ημετερας πολιτειας εισι, δουλευουσι τε ημιν μετα των αλλων εθνων και παντων απολαυουσι των ημετερων, ου δη που μοναι παρ αυτοις αι θηλειαι της παρ ημιν ισοτητος εκβληθησονται, αλλα πασιν εν ισω τα των ημετερων εσται νομων, οσα τε εκ των παλαιων συνηθροισαμεν και εν τοις ημετεροις εταξαμεν ινστιτουτοις τε και διγεστοις, οσα τε εκ της βασιλικης νομοθεσιας των τε εμπροσθεν αυτοκρατορων και ημων τε αυτων απογεγραπται.

Глава II

Итак, мы приказываем, чтобы все это имело силу на будущие времена, начиная с текущего 14-го индикта, когда составлен сей закон. Копаться же в более древних делах и подыматься назад к прошлым временам — значит внести скорее путаницу, чем порядок. С наступления настоящего 14-го индикта, как сейчас упомянули, на все грядущее время наследование должно быть равным и все, что с правом относимо к наследованию, следует впредь соблюдать [184] одинаково как в отношении женщин, так и мужчин. А что произошло ранее, все позволяем оставить в прежнем виде, касается ли дело родовых владений или других; и лица женского пола никак не должны считаться причастными к уже разделенным родовым имениям или к наследованиям, состоявшимся до 13 индикта включительно. С указанного же срока, то есть с 14-го индикта действует то, что постановлено нами.

Ταυτα τοινυν απαντα κρατειν εις τον απαντα θεσπιζομεν χρονον, αρχομενα εκ προοιμιων της παρουσης τεσσαρεσκαιδεκατης επινεμησεως και αυτης, καθ ην τονδε γραφομεν τον νομον το γαρ και τα παλαιοτερα περιεργασασθαι και προς τους ανω χρονους ανελθειν συγχυσεως μαλλον η νομοθεσιας εστιν. αλλ εκ των χρονων καθαπερ ειποντες εφθημεν της παρουσης τεσσαρεσκαιδεκατης επινεμησεως και αυτης και κατα τον εξης απαντα χρονον αι διαδοχαι μενετωσαν ομοιαι, των εκ πασης αιτιας εις διαδοχας φερομενων ομοιως μεν επι γυναικων ομοιως δε επι ανδρων του λοιπου φυλαττομενων. το δε εμπροσθεν γενομενον απαν μενειν επι του προτερου σχηματος εωμεν, ειτε επι γενεαρχικων ειτε επι των αλλων γεγονεν, ουδ οτιουν επικοινωνουντων των θηλειων προσωπων επι τοις ηδη διανεμηθεισι γενεσιαρχικοις χωριοις η ταις γενομεναις διαδοχαις μεχρι της τρισκαιδεκατης επινεμησεως και αυτης, αλλ εκ του ρηθεντος χρονου τουτεστιν απο τεσσαρεσκαιδεκατης επινεμησεως κρατειν τα παρ ημων νομοθετηθεντα θεσπιζομεν.

Послесловие

Наше благоволение, объявляемые сим законом, пусть твое велелепие и те, которые после тебя имеют занимают эту должность, стараются блюсти на вечные времена.

Dat. XV. K. Apr. Constantinop. post. Bilisarii V. C. consul.

Τα τοινυν παρασταντα ημιν και δια τουδε του θειου δηλουμενα νομου η ση μεγαλοπρεπεια και οι μετ αυτην της αρχης αντιληψομενοι παραφυλαττειν εις το διηνεκες σπουδασατωσαν.

Оба документа затрагивают одну и ту же тему. Один из них, адресованный Акакию, датирован 536 годом, марта 18 числом; значит, вышел одновременно с новеллой о преобразовании Армении. Год издания другого документа достоверно неизвестен; лишь в одной из рукописей указывается дата – 535 г. июля 23, которая может быть признана верной. Появление его следует отнести во всяком случае ко времени до 536 года 18 марта, когда была издана вторая новелла о наследовании. По первой новелле, новое положение касательно наследования должно было действовать, начиная с царствования Юстиниана. Применение нового закона к истекшим годам, по-видимому, вызывало осложнения; для устранения их понадобилось новое распоряжение, которое и последовало издание второй новеллы о порядке [185] наследования, где срок действия закона ограничивается началом 14 индикта, то есть с сентября 535 года на будущее время. В этом смысле первая новелла несомненно, предшествовала второй (Нельзя не обратить внимания и на слова новеллы: δια τουτο γαρ δη και τους ημετερους εκεισε κατεπεμψαμεν νομους, ινα εις αυτους αφορωντες ουτω πολιτευοιντο, то есть для того и ввели в Армению наши законы, чтобы люди жили, руководствуясь ими. Из этой заметки можно было бы заключить, что в момент появления новеллы преобразование Армении уже было совершено, иначе, что новелла появилась до 18 марта 536 года. В виду приведенного выше соображения это, однако, недопустимо; заметка, пожалуй, намекает на учреждение президальной власти во Внутренней Армении, которое произошло, как мы видели, до 536 года.).

(пер. Н. Адонца)
Текст воспроизведен по изданию: Армения в эпоху Юстиниана. Ереван. ЕГУ. 1971

© текст - Адонц Н. 1971
© сетевая версия - Strori. 2014
© OCR - Андреев-Попович И. 2014
© дизайн - Войтехович А. 2001
© ЕГУ. 1971