Комментарии

1. Διηγησις περι των αγιον και σηπτων ελκονων και τι παρελαβε ετησιως τελειν την ορφοδοξιαν τη πρωτη κυριακη των αγιων νηστειων η αγια του Φεου καφολικη και μεγαλη εκκλησια. Слова «соборная и Великая» отсутствуют в издании Комбефиса, но засвидетельствованы самыми древними рукописями.

2. Narratio historica in festum restilulionis imaginum / Ed. F. Combefis // Bibliothecae Partum Graeco-Latinae Auctarium Novum. P., 1648. V. II. Col. 715-743; Bibliotheca Hagiographica Graeca / Ed. F. Halkin. Bruxelles. 1957. V. II. P. 272.

3. Хронологический приоритет BHG 1734 по сравнению c BHG 1732, 1733 и 1735 подробно обоснован в моей статье: The Bride-Show of Theophilos. Some Notes on the Sources // Eranos. 1997. 95. C. 10-18.

4. Halkin F. Bibliothecae Hagiographicae Graecae Auctarium Novum. Bruxelles, 1984. P. 202.

5. Этому сюжету я намереваюсь посвятить отдельную публикацию.

6. Афиногенов Д. Е. Замерзший Босфор и святые иконы // Вестник МГУ. Сер. филология. 4. 1997. С. 85-93. Эта статья основана лишь на московской рукописи и отражает более ранний этап исследования.

7. Georgii Monachi chronicon / Ed. C. de Boor. Editio stereotypa correction, cur. P. Wirth. Stuttgart, 1978. P. 798.

8. Βιος της αυτοκρατειρας Θεοδωρας / Εκδ. Α. Μαρκοπουλου // Συμμεικτα. 1983. 5. Σ. 263.

9. Ibid. Σ. 252-255; Μαρκοπουλος Α. Συμβολη στη χρονολογηση του Γεωργιου Μοναχου // Συμμεικτα. 1985.6. Σ. 223-231.

10. Πολιτης Α. Καταλογος χειρογραφων της εθνιικης βιβλιοθηκης της Ελλαδος. Αρ. 1857-2500. Αθηυαι, 1991.

11. Датировка Л. Политиса, любезно сообщенная заведующей отделом рукописей Национальной библиотеки в Афинах г-жой Кордули.

12. Согласно Б. Л. Фонкичу. Ср. также Devreesse R. Le fonds Coislin. P., 1945. S. N.

13. См. Ehrhard A. Uberlieferung und Bestand der hagiographischen und homiletischen Literatur der griechischen Kirche. Lpz, 1939. Bd III. S. 223. Возможностью ознакомиться с этой рукописью я обязан акад. Г. М. Бонгард-Левину, которому приношу сердечную благодарность.

14. Палеографическая и кодикологическая экспертиза выполнена Б. Л. Фонкичем.

15. Архим. Владимир. Систематическое описание рукописей московской Синодальной (патриаршей) библиотеки: Рукописи греческие. М., 1894. № 395; Фонкич Б. Л., Поляком Ф. Б. Греческие рукописи Синодальной библиотеки. М.. 1993. С. 130.

16. Griimel V. Chronologie des patriarches iconoclastes du IXe siecle // Echos d’Orient. 1935. 34. P. 162-166.

17. Treadgold W. T. The Chronological Accuracy of the Chronicle of Symeon the Logothete for the Years 813-845 // DOP. 1979. 33. P. 178 f.

18. См. Afinogenov D. The Great Purge of 843: a Re-Examination // ΛΕΙΜΩΝ. Studies presented to Lennart Ryden on His Sixty-Fifth Birthday / Ed. J. O. Rosenquist. Uppsala, 1996. P. 79-91.

19. Theophanis Chronographia / Ed. С. de Boor. Lipsiae. 1883. P. 434, 4-435, 5.

20. Nicephori opuscula historica / Ed. C. de Boor. Lipsiae. 1880. P. 67 f.

21. До этого места перевод И. С. Чичурова: Византийские исторические сочинения. М., 1980. С. 69. Географический и текстологический комментарий см. там же, с. 143. Далее перевод автора.

22. С. Манго переводит: Some of my tame and wild animals also died (The Chronicle of Theophanes Confessor Translated by C. Mango and R. Scott. Oxf., 1997. P. 601). Это очевидная ошибка, потому что ειχον здесь, конечно. есть 3-е л. мн. ч.

23. Constantini Manassis breviarium historiae metricum / Ed. I. Bekker. Bonn, 1837. P. 205 f.

24. Русский Хронограф. Ч. I // ПСРЛ. Т. 22. СПб., 1911. С. 320.

25. Там же. С. 338.

26. См. Janin R. Constantinople Byzantine. P., 1964. P. 290, 294 f. и фото у Treadgold W. T. The Byzantine Revival 780-842. Stanford, 1988. P. 266.

27. Б. Л. Фонкич сообщил мне свое мнение в личной беседе после изучения рукописи de visu.

28. Danoff Chr. M. Pontos Euxeinos / RE. Suppl. IX. Stuttgart. 1962. Col. 938-945.

29. Chronicon Paschale / Ed. L. Dindorf. Bonnae, 1832. P. 568, 1-2: επαγη η θαλασα επι ημερας κ' σχηματι.

30. Marcellini Comitis chronicon / Ed. Th. Mommsen // Monumenta Germaniae Historica, Auctores Antiquissimi. V. XI (Chronica Minora, v. II). B., 1894, P. 67, 1-4; Maris Pontici superficies ita gelu frenata est, ut per triginta dies soluta tandem glacies instar montium per Propontidem superne portata decurreret. Оба известия восходят к одному и тому же источнику, причем Марцеллин, по-видимому, отражает его более точно.

31. Theophanis Chronographia. Р. 297, 11-12.

32. Michaelis Glycae Annates / Ed. I. Bekker. Bonnae, 1836. P. 577, 5-7: ...χειμων γεγονε επαχθεστατος, ως αποκρυσταλλωθηναι παντα ποταμον και λιμνην και αυτην την θαλασσαν.

33. Hammer von J. Geschichte des Osmanischen Reichs. Pest, 1834 2. Bd II. S. 787: «Der Bosporos fror zusammen». Источники, указанные фон Гаммером: хроника Hadschi Chalfa. Fesliket-tewarich, под 1621 г. (по рукописи Венской Императорской библиотеки): Tarichi Naima. Istanbul, 1147 [= 1734]. Р. 334. К сожалению, ссылки на византийских историков у фон Гаммера нередко или ошибочны, или вообще не поддаются отождествлению.

34. Schnurrer F. Chronik der Seuchen. Tubingen, 1823. Bd 2. S. 206.

35. Tchihatchef P. [= Чихачев П. А.] Le Bosphore et Constantinople. P., 1866 2. P. 292-294. Г. И. Танфильев (Моря Каспийское, Черное, Балтийское, Ледовитое, Сибирское и Восточный океан. М.-Л., 1931. С. 76 сл.) следует П. А. Чихачеву.