Главная   А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Э  Ю  Я  Документы
Реклама:

Список использованной литературы

Источники

1. Feridun bey, Münşeat-üs selatin, İstanbul, h. 1274.

2. Osmanlı devleti ile Azerbaycan Türk hanlıkları arasındaki münasebetlere dair arşiv belgeleri, c. 1, Ankara, 1992.

2.1. Mühimme nr.32, hükum 456.

3. Osmanlı devleti ile Azerbaycan Türk hanlıkları arasındakı münasebetlere dair arşiv belgeleri (1575-1918) c. 2, Ankara, 1993.

3.1. Mühimme nr.44, hükum 191.

4. Peçevi İbrahim Efendi, Peçevi Tarihi, cild II, Hazırlayan Prof. Dr. Bekir Sıtkı Baykal, Ankara, 1999.

5. Rahimizade İbrahim, Zafername-i Hazret Sultan Murad Han, АМЕА Əlyazmalar institutu, Fs -649, v. 1b-53b.

6. Rahimizade İbrahim, Gonce-i Bağ-e Murad, varak 54a-97b.

7. Rahimizade İbrahim, Gencine-i Feth-i Gence, varak 98a-160b.

8. Selaniki Mustafa Efendi, Tarix-i Selaniki, 1563-1600. /Azərbaycan və qonşu ölkələrin tarixinə dair iqtibaslar/. Osmanlı Türk dilindən tərcümə edəni Z. M. Bünyadov. Bakı, "Elm", 1992.

9. Solak-zadə Mehmed. Tarix (Azərbaycan tarixinə dair iqtibaslar). Türk dilindən tərcümə edəni Z. M. Bünyadov. Bakı, "Elm", 1992.

10. Ибрахим Печеви. История. Перевод с турецкого языка и примечания ак. З. М.Буниятова, Изд. Элм, Баку, 1988.

11. Книга Орудж-бека Байата-Дон Жуана Персидского. Перевод с англ., введение, комментарии и указатели д.и.н. О. Эфендиева и к.и.н. А. Фарзалиева, Баку, 1988.

12. Шараф-хан ибн Шамсаддин Бидлиси, Шарафнаме. Перевод, предисловие, примечания и приложение Е. И. Васильевой, Москва, т. II, 1976.

Исследования на азербайджанском языке

13. Azərbaycan tarixi, Yeddi cilddə, 3-cü cild, (XIII-XVIII əsrlər), məsul redaktor üqtay Əfəndiyev, Bakı, 1999.

14. Ağayev R. Ə., Azərbaycan və Mərkəzi Asiya dövlətlərinin qarşılıqlı münasibətləri (XV-XVI əsrlər), Bakı, 2004.

15. Əfəndiyev О. Ә., Fərzəliyev Ş.F., «Fəxrəddin Kırzıoğlunun «Osmanlıların Qafqaz ellərini fəth etməsi (14511590)» kitabı haqqında bəzi qeydlər. «ASSR EA Xəbər-ləri, Tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası», 1984, № 2.

16. Fərzəlibəyli Ş. F., Azərbaycan və Osmanlı imperiyası, Bakı, 1999.

17. Fərzəlibəyli Ş. F., XVI əsrin son rübündə Osmanlıların Şirvana hücumu və bunun əsas səbəbi, N.Tusi adına ADPU-nin Şamaxı filialının və Azərbaycan Tarix Quru-munun Azərbaycan Cumhuriyyətinin yaranmasının 79-cu ildönümünə həsr olunmuş birgə elmi konfransın ma-terialları, Bakı, 1997.

18. Fərzəliyev Ş. F., Azərbaycan XV-XVI əsrlərdə (Həsən bəy Rumlunun «Əhsənüt-təvarix» əsəri üzrə), «Elm» nəş-riyyatı, Bakı, 1983.

19. Fərzəliyev Ş. F., 1585-1588-ci illər Azərbaycan tarixinə aid bir nadir türk əlyazması haqqında, ASSR EA Məru-zələri, Bakı, 1978, N1.

20. Gəncə-Qarabağ əyalətinin müfəssəl dəftəri. Ön söz, tər-cümə, qeyd və şərhlərin müəllifi Hüsaməddin Məm-mədov (Qaramanlı), Bakı, 2000.

21. Mahmudov Y., Səyyahlar Azərbaycana gəlir, Bakı, 1977.

22. Məmmədova Ş. K., «Xülasət ət-təvarix» Azərbaycan ta-rixinin mənbəyi kimi, Bakı, 1991.

23. Kərim Kərimov, Sultan Məhəmməd və onun məktəbi, Bakı, 1993.

24. Nəcəfli Т. Н., Səfəvi-Osmanlı siyasi münasibətləri müasir türk tarixşünaslğında, BBS-95 toplusu, Bakı, 1997.

25. ünullahi S. М., XIII-XVII əsrbrdə Tabriz şəhərinin tariхі, Bakı, 1982.

26. Rahimov Ә. H., Şah Tahmasibin Türkiyəyə hədiyyə göndardiyi kitablar, ASSR ЕА Məruzəbri, Bakı, 1971, № 11-12.

на русском языке

27. Альтман М. М., Из истории торгово-дипломатических связей Москвы и Ширвана, Труды Института Истории имени А. Бакиханова, т. I, Баку, 1947.

28. Английские путешественники в Московском государстве в XVI веке. Перевод с английского Ю. В. Готье, Ленинград, 1937.

29. Арапов Д. Ю., Из истории взаимоотношений Средней Азии и Ирана в конце XVI века – Вестники МГУ, сер. 9, История, 1969, N1.

30. Ашурбейли С. Б., История города Баку. Период средневековья, Баку, 1992.

31. Ашурбейли С. Б., Государство Ширваншахов (VI-XVI вв.), Баку, 1983.

32. Бакиханов А. А., Гюлистан-и Ирам. Редакция, комментарии, примечания и указатели академика АН АССР З. М. Буниятова, Баку, 1991.

33. Бартольд В. В., Краткий обзор истории Азербайджана, Сочинения, т. II, ч. I, Москва, 1963.

34. Бартольд В. В., Мусульманский мир после XV века, Сочинения, т VI, Москва, 1966.

35. Беленицкий А. Н., О появлении и распространении огнестрельного оружия в Средней Азии и Иране в XIV-XVI вв., Труды Таджикского филиала АН СССР, 1945, N15.

36. Босфорт К. Э., Мусульманские династии, Москва, 1971.

37. Будагов А. З., Сравнительный словарь турецко-татарских наречий, Санкт-Петербург, Типография Императорской Академии Наук, 1869.

38. Бушев П. П., История посольств и дипломатических отношений Русского и Иранского государств в 1586-1612 гг. (по русским архивам), Москва 1976.

39. Гордлевский В. А., Внутреннее состояние Турции во второй половине XVI века. Труды Московского Института Востоковедения, Сб. N2, М., 1940.

40. Гусейн Ф. А., Mühimme defterleri о причинах османо-сефевидской войны 1578-1590-х гг., Respublika Elmi konfransının materialları, Bakı, 2003.

41. Заходер Б. Н., Государство Сефевидов. В книге "Всемирная история", т. IV, Москва, 1959.

42. Иванов М. С., Очерки истории Ирана, Москва, 1952.

43. Казиев А. Ю., Художественное оформление азербайджанской рукописной книги XIII-XVII веков, Москва, 1977.

44. Камбайзаде Х. А., Взаимоотношения государства Сефевидов с западноевпройскими странами (конец XVI – первая треть XVII вв.). Автореферат дисс. на соиск. уч. ст. канд. ист. наук, Баку, 1991.

45. Коран, перевод и комментарии Крачковского И. Ю., Баку, 1990.

46. Краткая история литератур Ирана, Афганистана и Турции, Ленинград, 1971.

47. Крымский А. Е., История Турции и ее литературы от расцвета до начала упадка, Москва, 1910.

48. Кушева Е. Н., Народы Северного Кавказа и их связи с Россией. Вторая половина XVI – 30-е годы XVII века, Москва, 1963.

49. Мамедов С. А., Азербайджан по источникам XV – первой половины XVIII вв., Баку, 1993.

50. Махмудов Я. М., Взаимоотношения государств Аккоюнлу и Сефевидов с западноевропейскими странами /II половина XV – начало XVII века/, Баку, 1991.

51. Махмудов Я. М., К вопросу о взаимоотношениях государств Аккоюнлу и Сефевидов с европейскими странами /II половина XV – начало XVII века/ – (статья первая), Известия АН АССР, серия истории, философии и права, Баку, 1987, N3.

52. Махмудов Я. М., К вопросу о взаимоотношениях государств Аккоюнлу и Сефевидов с европейскими странами /II половина XV – начало XVII века/ – (статья вторая), Известия АН АССР, серия истории, философии и права, Баку, 1987, N 4.

53. Миклухо-Маклай Н. Д., К истории политических взаимоотношений Ирана со Средней Азией в XVI веке, Краткие сообщения ИВ АН СССР, т. IV, 1952.

54. Миклухо-Маклай Н. Д., Шиизм и его социальное лицо в Иране на рубеже XV-XVI вв., Изд. ЛГУ, 1956.

55. Минорский В. М., История Ширвана и Дербенда X-XI веков, Москва, 1963.

56. Мустафаев Ш. М., Восточная Анатолия от Аккоюнлу к Османской империи, Москва, 1994.

57. Новичев А. Д., История Турции, том I, Эпоха феодализма (XI-XVIII века), Ленинград, 1963.

58. Орешкова С. Ф., Из истории посреднической торговли в Османской империи, в кн.: Товарно-денежные отношения на Ближнем Востоке в эпоху средневековья, Москва,1978, с. 185-195.

59. Османская империя и страны центральной, восточной и юго-восточной Европы в XV-XVI вв., Изд. «Наука», Москва, 1984.

60. Петрушевский И. П., Азербайджан в XVI-XVII вв., Сб. статей по истории Азербайджана, вып. 1, Баку, 1949.

61. Петрушевский И. П., Государства Азербайджана в XV в., Сб. статей по истории Азербайджана, вып. 1, Баку, 1949.

62. Петрушевский И. П., Из истории Ширвана, Исторический журнал, М., 1944, N1.

63. Пигулевская Н. В., Якубовский А. Ю., Петрушевский И. П., Строева Л. В., еленицкий Л. М., История Ирана с древнейших времен до конца XVIII века, Ленинград, 1958.

64. Рахмани А. А., Азербайджан в конце XVI и в XVII в. (1590-1700 годы), Баку, 1981.

65. Рахмани А. А., «Тарих-и алам арай-и Аббаси» как источник по истории Азербайджана, Баку, 1960.

66. Садиков П. А., Поход татар и турок на Астрахань в 1569 г., Исторические записки, N 22, 1947.

67. Смирнов Н. А., Россия и Турция в XVI-XVII вв., (в двух томах), т. 1, Ученые записки, выпуск 94, Москва, 1946.

68. Смирнов Н. А., Политика России на Кавказе в XVI-XIX вв., Москва, 1959.

69. Тверитинова А. С., Восстание Кара Языджи – Дели Хасана в Турции, Изд. АН СССР, М., Л., 1946.

70. Тихомиров М. Н., Россия в XVI столетии, Москва, 1962.

71. Фарзалиев А. М., "Нусрет-наме" Али эфенди как источник по истории османско-сефевидских отношений конца XVI века, В сокровищнице рукописей, Труды Республиканского Рукописного Фонда АН АССР, Баку, 1985, т. VII.

72. Фарзалиев А. М., Обзор турецких источников по истории Азербайджана конца XVI – нач. XVIII вв., Известия АН АССР, серия истории, философии и права, Баку, 1983, N 4.

73. Фарзалиев А. М., Труды Мустафы Али эфенди как источник по истории Азербайджана конца XVI века, Авто-реф. дисс. на соискание ученой степени кандидата исторических наук, Тбилиси, 1985.

74. Фарзалиев А. М. Южный Кавказ в конце XVI века. Османо-сефевидское соперничество, С.-Петербург, 2002.

75. Фарзалиев Ш. Ф., Об османско-закавказских политических отношениях в 1578-1579 гг., История и филология Турции. Тезисы докладов и сообщений, Москва, 1976.

76. Фарзалиев Ш. Ф., Османский хронист Ибрахим Рахимизаде о Дагестане (70-е годы XVI в.), сб. Восточные источники по истории Дагестана, Дагестанский филиал АН СССР, Институт истории, языка и литературы им. Г.Цадасы, Махачкала, 1980.

77. Цыбульский В. В., Лунно-солнечный календарь стран Восточной Азии с переводом на даты европейского календаря, Москва, 1987.

78. Энциклопедический словарь ''Ислам'', Москва, 1991.

79. Эфендиев О. А., Азербайджанское государство Сефевидов в XVI веке, Баку, 1981.

80. Эфендиев О. А., "Дон Хуан Персидский или Орудж-бек Байат?", Изв. АН АССР, серия истории, философии и права, Баку, 1966, N 2.

81. Эфендиев О. А., Минадои и его "История войн между турками и персами", Изв. АН Азерб. ССР, серия истории, философии и права, 1967, N 1.

82. Эфендиев О. А., Некоторые сведения о последних Ширваншахах Дербентской династии /1500-1538/, Ближний и Средний Восток /сб. статей/, М., 1961.

83. Эфендиев О. А., Новый труд по истории Сефевидского государства, Изв. АН АССР, серия истории, философии и права, 1979, N 4.

84. Эфендиев О. А., Образование азербайджанского государства Сефевидов в начале XVI века, Баку, 1961.

85. Эфендиев О. А., Территория и границы азербайджанских государств в XV-XVI вв.В кн.: Историческая география Азербайджана, Баку, 1997.

86. Эфендиев О. А., Фарзалиев Ш. Ф., К источниковедческой характеристике трудов османского хрониста XVI века Ибрахима Рахимизаде. В сб. Советское Востоковедение, (по материалам II Всесоюзной конференции востоковедов в Баку 1983 г.), Москва, 1988.

на иностранных языках

87. Babinger F., Die Geschichtsschreiber der Osmanen und ihre Werke von Franz Babinger, Lpz., 1927.

88. Babinger F., Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri, Çeviren Coşkun Üçok, Ankara, 2000.

89. Barkan, «Timar», İslam Ansiklopedisi, cilt XII,1.

90. Brockelman C., İslam milletleri ve devletleri tarihi, I, Çeviren Prof.Dr. Neş'et Çağatay, Ankara, 1964.

91. Cemal Gökçe, Kafkasya ve Osmanlı İmparatorluğu'nun Kafkasya Siyaseti, İstanbul, 1976.

92. «Dirlik», Türk Ansiklopedisi, cilt XIII, Ankara, 1966, s. 335-336

93. Faruk Sümer, Safevi devletinin kuruluşu ve gelişmesinde Anadolu türklerinin rolü, Ankara, 1976.

94. Faruk Sümer, Azerbaycanın türkleşmesi tarihine ümumi bir bakış, Türk Tarih Kurumu, Belleten, cilt XXI, sayı 83, s. 429-447, Ankara, 1957.

95. Faruk Sümer, XV asırdan itibaren Anadoludan İrana vukubulan göçler, Türk Yurdu, sayı 1, Ankara, 1954.

96. Halaçoğlu Y., XIV-XVII yüzyıllarda Osmanlılarda devlet teşkilatı ve sosyal yapı, Türk Tarih Kurumu basımevi, Ankara, 1991.

97. Hammer J., Osmanlı tarihi, cilt 2. Türkçeye çevireni Mehmet Ata, İstanbul, 1990.

98. «Harimi, İbrahim bey», Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, cilt 4, İstanbul 1981 yıl, s.120

99. İnalcik H., Osmanlı-Rus rekabetinin menşei ve Don-Volqa kanal teşebbüsü (1569) – Belleten, sayı 46, An-kara,1948.

100. İnalcik H., "The Ottoman Economic Mind and Aspects of the Ottoman Economy" in Studies in the Econmic History of the Middle East, ed.by M.A.Cook.London, 1970, 207-218, coursesa.matrix.msu.edu/~fisher/hst373/readings/inalcik8.html

101. Karatay F. E., Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Katalogu, cilt 1. Din, Tarih bilimleri, Istanbul, 1961, N 1

102. «Kars», Türk Ansiklopedisi, cilt XXI, Ankara, 1971, s.356-361.

103. Kırzıoğlu M. F., Osmanlıların Kafkas ellerini'i fethi (1451-1590), Ankara, 1993.

104. Kütükoğlu B. S., Osmanlı-İran Siyasi Münasebetleri 1578-1590, İstanbul, 1962.

105. Kütükoğlu B. S., Şah Tahmasb'ın III Murad'a Cülus Tebriki, Tarih derqisi, sayı XI, İstanbul, 1960.

106. «Maktel», Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, cilt.6, İstanbul 1986 yıl, s.126

107. Mehmet İpşirli, «Osmanlı Tarih Yazıcılığı», Osmanlı, cilt 8 (Osmanlı Bilim Tarihine genel bakış), Ankara 1999, c. 247-.

108. Mehmet Saray, Türk-İran münasebetlerinde şiiliğin rolü, Ankara, 1990.

109. Minorsky V., Shaykh Bali-Efendi on the Safavids, Cambridge, 1957. Reprinted from BSOAS, 1957, XX.

110. Ocak A. Y., Osmanlı kaynaklarında Osmanlı-Safevi münasebetleri, Belleten cild LXVI, № 246, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2002.

111. Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lüğat, Ferit Devellioğlu, Ankara, 1962.

112.  Pakalın M.Z., Osmanlı tarih değimleri ve terimleri sözlüğü, İstanbul: 112. 1. cilt 1, 1951; 112. 2.cilt 2, 1951-1953; 3. cilt 3, 1954-1956.

112. Savory M. Roger, Iran under the Safavids, Cambridge, London, 1980.

113. Savory M. Roger, "A Curiose Episode of Safavid History", Edinburgh University Press, 1971. В сборнике: Studies on the history of Safavid Iran, London 1987.

114. Savory M. Roger, "The Emergence of the Modern Persian State under the Safavids", Tehran University, II, no 2. В сборнике: Studies on the history of Safavid Iran, London, 1987.

116. Reşat Ekrem, Osmanlı muahedeleri ve kapitülasiyonlar ve Lozan muahedesi 1300-1920, İstanbul, 1934.

117. The Cambridge History of Iran, ed. by Peter Jackson, v.6, The Timurid and Safavid periods, Cambridge, 1986.

118. Toğan Z. V., Azerbaycan, c. 2, İstanbul, 1979, s.144.

119. Uzunçarşılı İ. H., Osmanlı tarihi, cilt 3, Ankara, 1988.

120. Vernon J. Parry, Osmanlı İmparatorluğu 1566-1617, Tarih İncelemeleri Dergisi, 4 Burahılış, İzmir, 1989.

121. Yılmaz Öztuna, Başlangıçtan zamanımıza kadar Türkiye tarihi, İstanbul, 7 cild, 1964.

122. Yücel Yaşar, Sevim Ali, Türkiye Tarihi, cilt 3, Osmanlı dönemi (1566-1730), Ankara, 1991.