Главная   А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Э  Ю  Я  Документы
Реклама:

№ 313

1693 г. сентября 14. – Грамота короля Карла XI царям Ивану и Петру Алексеевичам по поводу жалобы крестьянина Кемского городка С. Дружинина о взимании высоких пошлин с русских торговых людей в шведских владениях. 1

I

Wij Stormächtigste Högborne Furste och Herre, Herr Carl, med Gudz Nåde, Sweriges, Göthes och Wändes Konung, Storfurste till Finland, Hertigh uthi Skåne, Estland, Lijffland, Carelen, Brehmen, Vehrden, Stettin, Pommern, Cassuben och Wänden, furste till Rügen, Herre öfwer Ingermanland och Wissmar, så och Pfaltsgrefwe wedh Rhein i Beijern, till Gulich, Clewe och Bergen Hertigh Wår Kongl: May:t helse Eder med Gudz Nåde, Store Herrar, Tzarer och Storfurstar Joann Alexeiewitz, Petr Alexeiewitz, öfwer alt Store, Mindre och Hwijt Ryssland Samodertzeter, till Muskow, Kijoff, Wladimer, Nougården, Tzarer till Casan, Tzarer till Astrakan, Tzarer till Siberien, Herrar till Pleskou, Storfurstar till Smolensko, Twer, Jugorien, Permsh, Wiatsh, Bolgarien och andre, Herrar och Storfurstar till Nougården i de Nedrige länder, Tzernigoff, Resan, Rostoff, Jeroslaw, Bieloser, Udorien, Obdorien, Condinien och heele Norre Sijdones Påbiudare och Herrar till lwerski land Cartalinski och Grusinski Tzarers och Cabardinski lands Tzerkasers och Gorski furstars, sampt månge andre Herrskapers och Landskapers i öster, Wäster och Norr, fädernes och förfädernes Efterfölliare, Herrar och Oblaadatler, Eders Tzar. May:t Nabo Wän- och Kärligen.

Till Oss Stormechtigste Herre Wår Kongl. May:t är Eder Store Herrars Eders Tzar. May:tz wänlige breff af den 13. Junij innewarande Åhr för någon tijd sedan ankommit, uthi hwilcket Eders Tzar. May:t gifwe Oss Wår Kongl. May:t tillkänna at en Eders Tzar. May:tz Undersåte ifrån Staden Kemskoi under Solovetzkoi Monaster, Stepan Druschenin benämbd, skall wara hos Eders Tzar. May:t med des klagaskrift inkommen öfwer någon oförrätt, som hans son Fedor och hans slächtinge Nikita Lopintzoff då han dem förledit åhr med Wahror för sin handel och nehring skull på Wår Kongl. May:t sijda hafwer försändt, på Tullhusen skall wara wederfahren i det då de med sin richtige reesepass ifrån Olonetz till Nyenschants hafwa ankommit, och af bemelte Wahror der Tullen efter förre Ordinantzien och gamble wahnan fullkomligen betalt och quittentsier därpå erhullit, skall af dem när de hijt till Wår Kongl. May:ts Store Residentz Stad Stockholm anländt af samma deras Wahror en hög och owanlig Tull wara tagen, hwilcket Eders Tzar: May:t önske motte i anseende till en Naborlig god Wänskap och i kraft af de Oss Store Herrar emillan dyrt bekräftade fridsafhandlingar rätt at blifwa, och det som förmycket eller emot wanan i Tullen tagit är, dem igen gifwas, eller och på de Wahror, som de nu införa, warda afkortat. Hwaruppå fölliande länder Eders Tzar. May:t till at wälwent och Wänligit swar, först i gemen, att desse ofwannämbde Eders Tzar. May:tz Undersåtare iemwäl alle andre hafwe icke den ringeste orsak [517] eller skiäl till at sig in för Eders Tzar. May:t beswära, hwar den öfwer hög Tull eller något hinder uthi deras handel på Wår Kongl. May:t sijda, aldenstund alle Eders Tzar. May:tz Undersåtare niuta på Wår Kongl. May:tz sijda en frij och obehindrat handel, och hafwa alt in till denna tijd betalt mindre Tull än Wåre Kongl. May:tz egne Undersåtare; sammaledes hafwe Wår Kongl. May:t af serdeles Wänskap till Eders Tzar. May:t för detta förskont Eders Tzar. May:tz Undersåtare med den Tolaga, som Wåre Kongl. May:tz egne, så wäl som alle andre främmande Potentaters Undersåtare aflagt och uthgifwit hafwa; Men at Wår Kongl. May:t hafwe nu för någon tijd sedan funnit skiäligt at giöra, Eders Tzar. May:tz Undersåtare därutinnan lijka med Wåre Kongl: May:tz egne, förmode Wår Kongl. May:t at Eders Tzar. May:t intet skola kunna uptaga eller uthtyda wara giordt emot Tractaterne, hälst emedan alle fridsafhandlingar, som emillan Oss Store Herrar uprättade äre, syfta där hän, at å både sijdor motte wara en lijkheet. Wij Store Herre Wår Kongl. May :t luste fördenskull at Wåre Kongl. May:tz Undersåtare måtte på Eders Tzar. May:tz sijda niuta samma willkohr, och intet blifwa med högre Tull beswärade än Eders Tzar. May:tz egne Undersåtare. Sedan i synnerheet hwad Stockfisken anbelangar, som desse Eders Tzar. May:tz Undersåtare berätta sig hafwa betalt altför hög Tull före, så kunna de det inte med fog säija, i betrachtande at Wåre Kongl. May:tz egne Undersåtare, så wäl som andre fremmande kiöpmän, som införa denne fiske wahran, betala samma Tull, kunna altså Eders Tzar. May:tz Undersåtare så mycket mindre med något skähl begära häruthinnan någon förmon som denna Wahran eij heller i den Ryske Tull Taxan nonsin finnes wara införd. De andra Wahror, som omtalas äre af samma beskaffenheet, men af Nötter och sådane ringa Wahror, är till denne tijd ingen Tull tagen. För det öfrige försäckre Wij Store Herre Wår Kongl. May:t Eder Store Herrar Eders Tzar. May:t at Wår Kongl. May:t altijd skall finnas benägen till att willfara Eders Tzar. May:t uthi alt det som skähligt och billigt är, och för alt låta de Ewiga fredssluten noga i ackt tagas, så at icke något annat föröfwas på Wår Kongl. May:tz sijde än hwad med dem eenligit är. Wår Kongl. May:t drage och det stadige förtroende till Eders Tzar. May:t at Eders Tzar. May:t i lijka måtto icke tillåta at Wår Kongl. May:tz Undersåtare må något på Eders Tzar. May:tz sijda emoot Tractaterne wederfaras, heller dhe med högre Tull än Eders Tzar. May:tz egne Undersåtare blifwa betungade; hwaremot Wår Kongl. May:t uthlofwa all Naborlig Wänskap, god och stadig förtroligheet. Och önske Wij Stormächtigste Herre Wår Kongl. May:t Eder Store Herrar Eders Tzar. May:t all långwahrigh hällssa och lyckelig Regeringh.

Skrifwit uthi Wår Kongl. May:tz Store Residentz Ort Stockholm den fiortonde dagen uthi Septembris Månad, Åhr efter Gudz Sons Wår Frälssares Bördh Ettusend Sexhundrade och på det Nijotijonde Tredie.

Carolus.

Kongl. May:tz Cantzlijråd och Secreterare af Staten. J. Bergenhielm.

Ф. Сношения России со Швецией, оп. 2, № 193.

II

/л. 6/ Перевод свейского короля з грамоты, какову он к великим государем царем и великим князем Иоанну Алексеевичю, Петру Алексеевичю, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцем, писал. [518]

А подал тое грамоту в Государственном Посольском приказе Соловецкого монастыря строитель старец Евфимий в нынешнем 202 году февраля в...(Дата в тексте не проставлена) день.

Мы, велеможнейший и высокорожденный князь и государь, государь Каролус... [п. т.], наше королевское величество, поздравляем вас, божиею милостию великих государей царей и великих князей Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича... [п. т.], /л. 7/ соседственно и дружелюбно.

К нам, велеможнейшему государю, к нашему королевскому величеству, ваша, великих государей, вашего царского величества, любительная грамота 13 июня сего текущаго году за немногие дни пришла, в которой ваше царское величество нашему королевскому величеству объявляете: како единый вашего царского величества подданный из города Кемского, под Соловецкой монастырь приналежащаго, имянем Степан Дружинин, к вашему царскому величеству с челобитною пришел о некоторой несправости, которая его сыну Федору, також де и свойственнику ево Никите Лопинцову, его же он прошлого году с несколькими таварами для поведения торговли и промысла в наши королевского величества места послал, в таможенном дому будто учинена; понеже как он с правою проезжею из Олонца в Нишанц приехал и с товаров своих /л. 8/ пошлину по прежнему уставу и старому обыкновению совершенно заплатил и выписи в том взял, и тако де на нем, как он сюда в наш королевского величества великий стольны город Стекольну приехал, с тех товаров еще высочайшая и необыкновеннейшая пошлина взята есть. Желаете того ради ваше царское величество в разсмотрении соседственного благаго дружелюбия и по силе междо нами, великими государи, высокоподкрепленных мирных договоров, дабы сие облегчено было, и то, что излишнее или чрезвычайно пошлин взято, паки отдано или с тех товаров, которые они ныне паки везут, збавлено было.

Сие последующее даем вашему царскому величеству во благомнимой, любительной ответ. Первоначально, что вышепомянутые вашего царского величества подданные, купно со иными, никоими меры причины не имеют пред вашим царским величеством отягчатися не о высокой пошлине и не о иных никаких помешательствах в своей торговле на нашу королевского величества сторону, понеже вашего царского величества подданные свободную и беспомешательную торговлю имеют, и платили до сего времяни меньшую пошлину, нежели наши королевского величества собственные подданные чинили. Також де наше королевское величество особого ради дружелюбия к вашему царскому величеству прежде сего вашего царского величества подданных щадили от налог, которые нашего королевского величества собственные, /л. 9/ также и иных потентатов подданные платили и давали, но что наше королевское величество за немногое время за благо быти присудили ваших царского величества подданных с нашими королевского величества подданными ж равными учинити. Мним мы, велеможнейший государь, что ваше царское величество то тако восприяти и разположити не можете, что сие противно мирным договором чинится, потому что все постановление и мирные статьи, которые междо нами, обоими великими государи, учинены суть, того дозирают, дабы на обоих сторонах равенство было. Мы, велеможнейший государь, наше королевское величество, желаем того ради, дабы нашего королевского величества подданные такую ж пристойность на вашей царского величества стороне имели, дабы они вышайшими налогами и пошлинами отягчены не были, якоже и вашего царского величества подданные. А второе, что особно о рыбе треске принадлежит, с которой вашего царского величества [519] подданные, /л. 10/ как они извествуют, зело высокую пошлину будто платили, сие не могут они по достоинству рещи, разсуждая, что наши королевского величества собственные подданные, також де и иные чюждые торговые люди, которые такие ж рыбные товары привозят, ту ж пошлину платят. И невозможно тако вашего царского величества подданным и наименьше никакого преимущества в том искати того ради, что пошлина с таких товаров еще (не как со иных товаров) в роспись /л. 11/ пошлинной цены не введена есть, протчие же товары, о которых воспоминается, тоя власности суть; с орехов же и сим с подобных малых товаров по се число пошлин не брано. Напоследок же обнадеживаем мы, велеможнейший государь, наше королевское величество, вас, великих государей, ваше царское величество, что наше королевское величество всегда обретатися будем вашему царскому величеству во всех пристойных делех угождати; паче же всего позволяите вы мирные статьи тако подлинно во осмотрении имети, так что ничто иное от нашего королевского величества разсуждено и исполнено не бывает, кроме того, что со оными согласуется. Наше королевское величество имеем несумненную надежду к вашему царскому величеству, что ваше царское величество також де не позволите, дабы нашим королевского величества подданным на вашей царского величества стороне противно договорам что непристойное чинилось, хотя они еще и вышайшими пошлинами, нежели вашего царского величества подданные, обложены и отягчены бывают. Обещаем наше королевское величество вашему царскому величеству всякую соседственную /л. 12/ дружбу и благую и непрестанную надежду. При сем желаем мы, велеможнейший государь, наше королевское величество, вам, великим государем, вашему царскому величеству, долго пребывающаго здравия и счастливого государствования.

Писано в нашем королевского величества великом стольном граде Стекольне в 14 день сентября в лето по Христове спасителя нашего рожестве 1693-е.

Внизу приписано: Каролус.

На подписи той грамоты великих государей имянования и титлы писаны против того ж, как в лице.

Ф. Сношения России со Швецией, 1694 г., № 2, лл. 6-12. Перевод XVII в.


Комментарии

1. См. документ 308.