Главная   А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Э  Ю  Я  Документы
Реклама:

№ 75

Письмо Карагеоргия И. И. Исаеву с сообщением о боевых действиях сербов против турок и с просьбой выступить к Нишу

30 мая 1809 г. Сеница

Ваше превозходителство, милостиви государу мoj! Све сердечно имамо Вас поздравити и Вама jавити, како Ваше милостиво писмо од 14-га 1 с радостиjу примио jесам 28-га мaja и веема благодарим Вама како сте све сердиво прифатили мога секретара Jаниhиjа Димитриевиhу и jему од часа помоhи ради казака дали да у путу долго време не изгуби, тако ja се радуjем по возврашченьу ньеговом, да и Ви са ниме заjедно Дунаво преджете и к мени доджете да се очима видимо. Ако допушченьа буде, ако и када миелите народу христjанскому помоhи да не пострадамо од неприjaтельa, у толикому обешчаньу г. фелтмашера са стране нашега цара Александра да нама у помоhи будете, а Ви joш толико време нигде Дунаво не преджосте, то ми je за велико удивльенье шта je то, а оволика сила на нас навалила. На свакоме логору по 30 000 и по 40 000 хильа[да] (Так в документе. Следует: по 30 и по 40 хильада) турске вojcкe cтоjи 2, али, фала господу богу, свуда joш среhне поступке имамо и свуда Турке побeджyjeмо и унапредак идемо, само код Ниша, шта je мало несреhа случила. Koje су ударили Турци на jeдан шанац наш. 60 000 Турака je било, а наши jeднa 1000, и ту je велика гибел била. Погинуло [90] више од 10 000 Турака. Све су израмнили шанац са лешевима и уджу у шанац, и наши затворе се у магазате те се били, и ту je пун шанац унутра леша остао. И што je било оно 1000 момака наши, све je изгинуло. Али, фала господу богу, ми смо ньи 20 ката више побили, него они нас 3. И то како се случило, проча она наша воjска возвратила се у Делиград. Само туна, што ми je неугодно, а овамо свуда среhно Турк[е] победжyjeмо. Како je Jaниhиje тамо отишао, ja сам се кренуо из Тополе 18-га мaja и дошао сам у Сеницу 24-га. И yjyтpy ома 25-га jecмо баталиjу имали у польу, фала богу, наш je мejдан био има више од 100 глава што смо оцекли, а што су они однели и што се ранило, то не знамо 4. А од наши 4 момка погинуло и 8 раньено тамо ома, како се од баталиjе вратимо, таки вojcкy jecмо оправили и 2 топа. И ону ноh сву путовамо на пашу пеhскога кои je био у Суводолу, а не знам колико je хильада воjске у ньего било. И мет 26-га маиjа после подне на 2 сата ударимо на пашу. И они пред нас изиджоше, те се побимо. И за 3 сата jecтe ватра траjала на едном месту, а ми учинимо jyриш, а они ома дадоше леджа бегати. И ми и терамо до мрака. И ту млога гибель од Турака jecтe била да се пребоjити не момже. Што му je год пешака било све je изгинуло, и паша рашен оде у Пеh 5. И сад ово два дана три одмарам воjску и, у име бога, спремам се на Пазар да ударимо. И што се буде случило оhемо Ви jaвити. Него ja Вас молим ако Ви буде допуштенье овамо к нама да доджете што скориjе, поитаjите к Нишу да би оне Турке од Ниша одбили. Ако и када миелите нама помоhи сад одите те нам помозите, и друзи да будемо.

С кojим ocтajy свесердечно Вас чeкajyчи да к нама доджете, с високопочитаниjем и преданостиjу, покорньеиши слуга,

Караджордже Петровиh, верховни предводитель народа сербскаго

Помета: Письмо от Карагеоргия к генерал-майору Исаеву, полученное с курьером, едущим в Главную квартиру.

ЦГВИА СССР, ф. ВУА, д. 394, ч. 6, л. 234—235. Подлинник.


Комментарии

1 Документ не обнаружен.

2 ведения Карагеоргия относительно численности турецких войск в основное являются точными. Из Боснии на Сербию должны были наступать 44 520 солдат (см.: Чубриловиh В. Први српски устанак..., с. 111). Согласно сербским источникам, великий визирь имел в своем распоряжении 40 тыс. человек мобильных войск и еще столько же-солдат, находившихся в составе гарнизонов крепостей, расположенных по берегам Дуная. Кроме того, салоникский и сересский паши должны были собрать 40-тысячное войско (Apceниjeвuh-Баталака Л. Историjа српског устанка, кнь. 2, с. 563).

3 Имеется в виду поражение сербских войск, у с. Каменицы около Ниша (см комм. 1 к док. № 71). Карагеоргий преувеличивает количество турецких войск, атаковавших сербские редуты у с. Каменицы, но сам ход боя и героизм повстанцев описывает в основном верно.

4 См. комм. 1 к док. № 73.

5 26 мая отряд Карагеоргия разбил войска Нумана-паши печецкого у Суводола.