Главная   А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Э  Ю  Я  Документы
Реклама:

№ 67

Письмо Карагеоргия и Правительствующего совета сербского А. А. Прозоровскому о благодарности сербов России за помощь и покровительство и с просьбой о присылке русских войск для подкрепления

8 мая 1809 г. Белград

Ваше сиjателство, милостивеjшиj государ! Премда се ми не сумньамо да сте ваше сиjателство о свему поступку нашем чрез г. статског советника [81] Родофиникина извештени, ништа манье ми за дужност нашу почитуjемо и сами о свему поредочно вашему сиjателству писати.

Будуhи ми совершено о благоутробноме вceaвгycтejшаго государjа, вceja Poccиjи самодержца, нашего же всемилостивеjшего покровительа попечениjу за нас и вашего сиjателства милостивеjшеj к нам благонаклон[о]сти jaснеjше уверени, зато смо одма, како смо чрез г. Родофиникина известие примили да je Poccиja нову воjну Турком обjавила, по наредби вашего сиjателства, на све коменданте наше издали заповесд да ударе на Турке. И ударили смо, у име божиjе, и до данас на сви краjеви, помоhиjy вишньаго, jесмо среhно у напредак поступали.

Куда смо нашли, да je нajтeжи кpaj, тамо сам ja сам собом вojскy повео, то jест, у Арнаутлук и Херцеговину, зашто тамо je народ наш нajвehмa погажен пропао: opyжje им je отузето, и льуди заплашени. Не би се могли охрабрити да мене нису между собом видели. Но како сам к нима дошао, све je к мени с радостиjу прибегло што joшт Турци нису побили, ибо многесу изсекли, но и ови су без opyжja.

Неприjательи, како су чули да ja с вojcком идем и са многи топови, нису ме смели у неким местима ни дочекати, но избегли и места празна оставили; a кojи су ме дочекали страдали су от opyжja нашег. Тако, помоhу божиjом, узели смо две крепости: Нову-Варош и Cjеницу и jедну велику деревиjу. Из крепости Сjенице примио сам Турке на веру. И jecaм све невредиме отпустио у Руменлиjу. Тим начином разпространили смо нашу стару позициjу свуда на 15 сати до 20 далье, и сада стоjи наша воjскa на реки Лиму, кoja у Дрину утиче код Вишеграда. Тако исто jесте наша воjскa друга Дрину реку среhно прешла и до Сребрнице, крепости, допире. Треhа je воjска наша против Ниша ступила. Ту су наши неприательа, у три сражениjа храбро биjуhи, се разбили и Ниш обколили, али jeштe га узели нису. У овоме станьу ми до данас, благословом божjим и помohиjy всемилостивеjшаго императора Александра Великаго, налазимо се 1.

Но у бриги смо великоj били шта от Ваше стране никакови новина нисмо могли чути, само jдно што смо разумели да сте Джурджево щастльиво узели.

Новине от Ваше стране jште никакове, како сам ja у логору био до 3 мaja получио нисам, таj дан примим от г. генерала Родофиникина известиjе, да сте, ваше сиjателство, Ибраил с топови и кумбарама сасвим срушили 2. И нашему советнику Младену Милованаhу кojи je бунт у Делиграду поjaвивши се мудро утишао 3, царскиj знак чести милостивеjше даровати благоволили као знак императорскаго благоволениjа потрудившемусjа за отечество свoje. Ово су обе прилике велике радости биле за мене.

Jeште jaвно ми je господин статскиj советник преко Совета нашего да ако би се случило да нам кто нибуд нише из Боке Которске или к себи позове, то не примамо и ни у што не упуштамо се с нима, будуhи су они французскиjи.

Ми смо с благодарностиjу и тaj совет примили, како jeднy заповест от Вашего сиjателства, и точно тако hемо се владати. И уверавамо Ваше сиjателство, да и данас, ако би нам заповедили, ни у Турке да не дирамо, ми готови jecмо послушати, ипак по Baшoj воли ударити.

Ja, када сам ово све разумев, учинио сам нуждно разположениjе са воjcком на Лиму, а пошао сам 29 априлиа у Београд ради договора с г. «генералом и сам нашим Советом. Овде доспевши 7 маиjа, застао сам ипак нове знаке височajшаго благоволениjа монаршja и шчедрости, кoje jecaм чрез его превосходителство г. Родофиникина получио: три хильаде дуката. С особитом радостиjу разумео сам: перво, да je Ваша воjска чрез [82]

Дунаво у Болгариjу прешла 4, а друго, писмо височаjше вашего сиjателства мени и Совету нашему под № 507 5 писано с полном утехом и радостиjу читао, у коjeмy као полномошчник всеавгустejшаго вceja Pocиjи императора милостивеjше обешчати благоволили jесте цело свoje старньае к тому обратити да у будушчем условиjу с Турками Сербиjа сасвим jеданпут за свагда от сваке зависимости от Порте Отоманске свободи се и сама своjy конштитуциjу и свoja права получи.

Тако високе и неоцениме всемилостивеjшего покровительа нашего милости к нам побуждаваjу нас не само ко крайнему усилованиjу за содеjствие с jединоверним и jeдинoплeмeним нашим против обштаго неприjательа но и ко вековечитоj благодарности рода сербскаго ко гоcyдapjy императору, возстановительу сербскаго имена и основателе благоденствиjа народньа.

Ми готови jecмо, како што смо у име божиjе и пошли воjевати, докле je Ваша вольа. И не штедимо ни сами себе ни имениjа нашег, но будуhи от свиjу страна неприjателами окружени, Босном, Арнаутлуком и Руменлиjом, откуда воjске турске и изходе болше, да би милостивеjше благоволили, будуhи да сте у Булгариjу прешли, неку част Ваше воjскe к Нишу ступити заповедити, то число, ако би и мало било, хоhе наше до восхишчениjа ободрити и охрабрити. Ja сам са Советом народним за добро нашао по совету вашего сиjателства на неко време послати моjeгo секретара Jаниhиjy Димитриjевиhа 6 коме су сва овде изложена обстоjателства добро позната, к вашему сиjателству да се о свачему и устмено разговорити можете. Благоволите ньему полно поверениjе имати. Он може се код вашего сиjателства до далшег развидениjа задержати, но што би к нама скореjшие куpjepa обратно оправио. А што за далье потребно буде, ми hемо одовуд писати и на свашто одговорити.

Ми смо ради овом приликом изjacнити височаjше почитаниjе наше к лицу вашего сиjателства кojи се тако отечески старате за утверждениjе нашего блага. До века hе име вашег сиjателства у сербскому роду живо бити.

Препорyчajyшчи се височаjшеj милости, пребиваjем вашего сиjателства, милостивеишиj государ, покорнеишиj слуга

[Печать] Кара Георгиjе Петровиh,

верх[овни] предвод[ител] народа сербскаго

[Печать] Правител[ствуjющий] совет народа серб[скаго]

Помета: [Получено] 16 майя 1809 г.

ЦГВИА СССР, ф. ВУА, д. 394, ч. 6, л. 41—43 об. Подлинник.


Комментарии

1 В ответ на призыв князя Прозоровского, ободренные обещанием предоставления Сербии независимости и покровительства России, Карагеоргий и старейшины решили предпринять наступление против турецких войск за пределами тогдашних границ. Был разработан план военных действий, не согласованный, однако, с русским командованием. Преследовалась цель установить непосредственную связь с Черногорией, отрезать Боснию от Румелии и поднять восстание в Боснии для освобождения ее от власти Османской империи. В апреле 1808 г. с отрядом в 8 тыс. человек и 10 пушками Карагеоргий перешел границу Боснии и подошел к Сиенице, которая была взята после энергичного штурма. Сразу же после этого сербы овладели г. Нова Варош. Одержав эти победы, Карагеоргий разделил свои войска на две колонны и выступил к границе Черногории. Одна из этих колонн под командованием Чолак Анты Симеоновича попыталась взять штурмом город Приеполье. Потерпев неудачу, часть этого отряда форсировала реку Тару и через территорию Дробняков подошла к Никшичу. Другая часть отряда Чолак Анты под командованием Милана Обреновича и Раки Леваяца численностью в 3500 человек, перейдя реку Уну, вышла на границу с Черногорией. Во время своего марша отряд имел бой с войсками Сулеймана-паши Скопляка, которые, несмотря на свой численный перевес, были разбиты. В результате создалась возможность установить непосредственную связь между Сербией и Черногорией. В ряды сербских повстанцев вступило много боснийцев, герцеговинцев и черногорцев. В конце апреля с частью войска Карагеоргий вернулся в Сербию, по пути осадив Нови-Пазар, который после жестокого боя турки вынуждены были сдать.

2 Сведения о взятии Журжи и разрушении Браилова были ошибочными. Предпринятые в апреле 1809 г. попытки взять штурмом эти две крепости окончились безрезультатно.

3 О бунте в Делиграде в 1808 г. см.: Apceниjeвuh-Баталака Л. Историjа српског устанка. Београд, 1898, кнь. 1, с. 378.

4 Сведения о вступлении русских войск в Болгарию не соответствовали действительности. До середины июля они находились под Браиловом.

5 См. док. № 63.

6 Секретарь Карагеоргия Я. Дмитриевич (Джурич) прибыл в штаб А. А. Прозоровского в мае 1809 г. и оставался там до августа того же года.