Главная   А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Э  Ю  Я  Документы
Реклама:

№ 77

1535 г. июля 22. Послание подкоморего Сильвестра Ожаровского гетману Ю. М. Радзивиллу с благодарностью за победные известия, сообщением об отъезде короля на бракосочетание дочери в Краков и просьбой – быть в согласии с польским гетманом [Яном Тарновским].

/л. 8/ Spectabilis ас magnifice domine, d(omi)ne colen(dissi)me, servitorum suorum comen(datione) premissa, salus et omnis boni ac felicitatis continuam access(ionem) W(aszey) M(ilosti). [169]

S they nowiny, ktora my W(asza) M(іlosc) pisacz raczyl, barzo dzyankuya w(aszey) m(ilosti), sz ktorey krol y(ego) m(ilosc) у my wssisczi yesthesmy pocziesseny a panu bogu czescz у chwala s thego dawamy, prosancz iego nasswyathszey milosczy, abyssmy thakowich nowyn yescze wyanczey slissely, cza panye boze racz dacz, a proscza aby mnye, sluzebnika swego dawnego, w(asza) m(ilosc) nowinami, ktore by sia kolwyek traffowaly, przepominacz nye raczil, czo ya, dali pan bog, W(aszey) M(ilosti), swemu M(ilosciwemu) panu, powolnye zaslugowacz chcza.

Ja stand ynych nowyn na then czass w(aszey) m(iіoњti) pisacz nie mam, thilko tho w(aszey) m(ilosti) dawam znacz, yscz crol y(ego) m(ilosc), pan nass M(ilosciwy), ze wsczysskimi swemy z laski milego boga yesth dobrze sdrow, a iego M(ilosc) do Сracowa yedzye k temu wesselu krolewny Jadwigy iey M(ilosti), alle zassia ma wola, dali pan bog, rychlo bycz Wylnye.

Ja yako priwolny a ziczliwy W(aszey) M(ilosti) sluzebnik przed y(ego) K(rolewskiey) M(iloscya) rad w(asza) M(ilosc) zaistho w dobrym wspomynam. A nath tho ku kosdey slusbye у lubosczy dzyalanyu w(aszey) M(ilos)ti yesthem zawscze gothow.

Thess W(asza) M(ilosc) proscza, aby w(asza) M(ilosc) raczil bycz w dobrey zgodzie z iego M(iloscya) /л. 8 об./ panom hethmanom polskim, abowyem tho, dali pan bog, z wyelka czczya у slawa W(asza) M(ilosc) bandzye; a thess tho znalem zawsse po iego M(ilosti) panye hethmanye, yss iest, у dali pan bog, zawsse bandzye 1 wyelkym a piewnym przyaczielem W(aszey) M(ilos)ti.

S thym sczya lascze W(aszey) M(ilosti) zaleczam. Ex Wassiliski in Die S(ancte) Marie Magdalene A(nn)o D(omi)ni 1535.

S(pectabilis) M(agnifice) d(ominationis) vestre Patiss(imus) s(ervi)tor Silwester de Ozarow..., D-tis (s) succamerar(ius) reg.

Авт. 125. Л. 8 – 8 об. Подлинник: 21,7 х 32,5 см.

Водяного знака нет. Лист был сложен в виде пакета, оборотной стороной наружу.

Нумерация: в правом верхнем углу черными чернилами – цифра 8, та же цифра повторена в правом нижнем углу карандашом, в левом нижнем – коричневыми чернилами.

На обороте: в центре получившегося конверта – адрес: Spectabili ас Magnifico domino, d(omi)no Georgio Radivilo, Castellano vilnensi et Magni D(ucatus) Lithuanie Campiductori sup(rem)o et curie Marschalco reg(ie), Domino Colen(dissi)mo. Ниже – архивный шифр XVIII в.: № 52. Fasc: 2. Woiennych.


Комментарии

1. Далее зачеркнуты буквы: рп.