Ïðèëîæåíèå III

×èñëà

Ìåñòà íàáëþäåíèé

Ðàññòîÿíèå

â ìèëÿõ

Àáñ. âûñîòà

â ôóòàõ

1888

äåêàáðü

19

20

20

21

21

22

22

22

23

23

23

23

24

24

24

25

25

26

27

27

28

28

29

29

30

30

30

31

31

31

ÿíâàðü

1

1

2

2

3

3

4

5

5

5

6

6

6

7

7

8

10

11

11

12

12

13

13

14

14

14

14

15

15

16

16

17

17

17

17

18

18

19

19

19

19

20

21

21

21

22

22

22

23

24

ôåâðàëü

3

4

5

7

8

8

9

10

10

10

24

ìàðò

4

5

25

26

27

27

29

30

31

31

àïðåëü

1

1

2

3

3

4

4

8

9

9

9

10

11

12

13

15

16

24

25

25

26

27

28

29

29

Ìàÿ

1

5

6

7

7

8

8

9

10

11

12

13

13

17

17

18

20

20

21

21

22

22

23

24

24

24

25

25

29

30

31

Èþíÿ

1

2

3

4

4

5

6

6

7

8

9

10

11

13

14

16

17

18

20

21

22

23

24

Èþëÿ

10

11

12

13

13

14

16

17

18

20

21

22

23

23

24

25

Àâãóñòà

4

5

6

8

16

20

Ïåêèí ………………………………

Pao-ting Fu …………………………

Fang hsun ch’iao …………………...

Ching feng tien ……………………..

« « « ………………………

Fu-cheng –i …………………………

Huo-lu Hsien ………………………..

Ïðîõîä çàïàäíåå ãîðîäà …………..

Yu Shui …………………………….

Pei t’ien men (âîðîòà â ñòåíå) …...

Huai Shui P’u ……………………..

Ïðîõîä ……………………………..

Hsi chiao P’u ……………………….

Chahg-ching-i ………………………

T’u-hsu ling (ïðîõîä) ………………

Huang men ………………………….

Shih lien ……………………………..

Ming tien …………………………….

T’ai-yuan Fu …………………………

Pei ko chen …………………………..

Kao hua ………………………………

Hung shan ts’un ……………………..

Chang-lan ch’eng ……………………

Liang t’u ……………………………..

Ling shih Hsien ……………………...

Han Hou ling (ïðîõîä) …………….

Lao ch’ang wan ……………………..

Chuo Chou ………………………….

Chao ch’eng Hsien ………………….

Han-lo Hsien ………………………...

T’ien hsing …………………………..

Chao ch’u ch’eng …………………..

Kao Hsien……………………………

Nieh kou …………………………….

Wen his Hsien ………………………

Chiang-ch’un miao …………………

Liu-t’u ch’ng ………………………..

Yu chih ………………………………

Hai yang ch’eng ……………………..

Áåðåã Æåëòîé ðåêè …………………

T’ung kuan …………………………..

Hsi yueh miao ………………………..

Hua Hsien …………………………….

Wei nan Hsien ……………………….

Lin kou ……………………………….

Lin t’ung Hsien ………………………

His-an Fu ……………………………..

Hsien-yang Hsien …………………….

Lichuan Hsien ………………………..

Ti’eh Fu ssu …………………………..

Yung shou Hsien ……………………..

Ta-yu ………………………………….

Ping Chou …………………………….

T’ing k’ou …………………………….

Chang-wu Hsien ……………………..

Yao-tien (Kan-su) ……………………

Kao Ch’ia niao ……………………….

Ching Chou …………………………..

Hua-te shuang ……………………….

Ssu-shih li P’u ………………………

Ping-liang Fu ……………………….

Hao tien ……………………………..

Wa t’ing kuan ………………………

Wu sh’eng P’u ………………………

Âåðøèíà Liu p’an shan ……………

Lung-te Hsien ……………………….

Ching-ning shou …………………….

Kao ch’ia P’u ………………………..

Ch’ing chia i …………………………

Ïðîõîä çàïàäíåå ãîðîäà …………..

T’ai-ping tien ……………………….

Ch’ang-ch’eng P’u ………………….

Hui-ning Hsien ………………………

Hsi k’uing-i………………………….

An-t’ing Hsien ………………………

Ts’an k’ou …………………………..

Ïðîõîä ê çàï. îò ãîðîäà …………..

Kan ts’ao tien ………………………

Ch’eng kou i ……………………….

Tung kuan P’u …………………….

Lan-Chou Fu ……………………….

Hsin Ch’eng ………………………...

Óñòüå ð. His-ning ho ……………….

Ho-tui tzu ……………………………

Hsiang-t’ang (óñòüå ð. Ta-t’ung-ho).

Nien-po Hsien ……………………….

Ch’ang ch’i ts’ai …………………….

His-ning Fu ………………………….

Âåðøèíà õðåáòà þæíåå ãîðîäà …..

Âåðøèíà õðåáòà âîñò. Lusar ……...

Lusar (Kumbum) ……………………

Serkok gomba ……………………….

Chen hai P’u ………………………...

Tankar ……………………………….

Gomba soba ………………………….

Hsi ning ho …………………………...

Âîäîðàçäåë Êîêà-íîðà ……………..

Rongwa gu ……………………………

Hargi t’ang …………………………...

Dre ch’u ………………………………

Chou ch’u ……………………………

Hata ………………………………….

Ïëàòî ê âîñò. îò Hata………………

Ch’u jya gi …………………………..

Kundu lung ………………………….

Ïðîõîä ÷åðåç Dagar te ch’en ………

Dorung charu ……………………….

Tsahan-nor ………………………….

Dulan kuo …………………………

Dulan-nor …………………………

Ê þãó îò Dabesun-nor …………..

Âåðõîâüå Kashu osu ……………..

Talun turgen (Tsatsa gol) ………..

Sulim bomen (Tsatsa gol) ………..

Ergetsu (Tsatsa gol) ………………

Ñòàí Dsun ………………………..

Tsuhu ………………………………

Äåðåâíÿ Baron (â Ïàéäàìå) …….

Äåðåâíÿ Chang ……………………

Yohure gol …………………………

Amye kor (ïðîõîä) ………………..

Ëàãåðü þæíåå ïðîõîäà …………..

Tseldum gol ………………………..

Ñëèÿíèå Yohure è Alang gol …….

Alang gol (óñòüå Yuktu gol) ………

Alang-nor …………………………..

Nomoran k’utul (ïðîõîä) …………

Narim ……………………………….

Ike gol ……………………………….

Hato gol ……………………………..

Hato k’utul (ïðîõîä) ……………….

Yuktu ulan bulak …………………...

Bordza kera k’utul (ïðîõîä) ………

Dsatsu hosho ………………………..

Ëàãåðÿ íà 200 ôóò âûøå Karma t’ang …………………………………

Tsulume tsarang k’utul (ïðîõîä) …

Tsulume t’ang ………………………

Äîëèíà ð. Dojong ………………….

Ïðîõîä ………………………………

Äîëèíà ð. Rajong ………………….

Rawa la (ïðîõîä) …………………...

Mar jya kou …………………………

Ser jong ……………………………...

Lh’a dang la (ïðîõîä) ………………

Ta kou ……………………………….

Oyo la (ïðîõîä) ……………………..

Þæíàÿ ñòîðîíà ïðîõîäà ………….

Rungo la (ïðîõîä) ………………….

Áåðåã Dre ch’u …………………….

Äîëèíà Yonyik …………………….

Ïðîõîä Yonyik …………………….

Ïðîõîä Taglung la …………………

Äîëèíà Ranyik …………………….

Nyi ch’en la (ïðîõîä) ………………

Jyekundo ……………………………

Âåðõîâûå äîëèíû Mome ………...

Trugu ………………………………..

Drenda (ïàðîì ÷åðåç Dre ch’u) …..

Kawalendo ………………………….

Rarta ………………………………...

Rige ………………………………….

Laste kradi (ïðîõîä) ……………….

Shema t’ang …………………………

Ïðîõîä â äîëèíó Muri …………….

Zoch’en gomba ………………………

Ïðîõîä Muri la ……………………..

Muri ts’o (îçåðî) ……………………

Äîëèíà Yi ch’u ……………………..

Òà æå äîëèíà áëèç Ito ri …………..

Genyi (íà Za sh’u) ………………….

Kanze ………………………………..

Chuwo ……………………………….

Rantro ……………………………….

Chango ………………………………

Ta chai ………………………………

Dawo ………………………………...

Koja ………………………………….

Tsonya ……………………………….

Kata ………………………………….

Hsin tien ……………………………..

Ta-chien lu …………………………..

Wa-ssu kou ………………………….

Lu-ching ch’iao (ìîñò) ……………...

Hua-lin-p’ing ………………………..

Fei-yueh ling (ïðîõîä) ……………..

Ni t’ou ……………………………….

Ch’ing-ch’i Hsien …………………..

Kuan-yin P’u ………………………

She ch’ia P’u ……………………….

Ya-shou Fu …………………………

Mu-chin kai ………………………..

Chia-ting Fu ………………………..

Chuo ch’i …………………………...

Sui Fu ………………………………

Lu Chou ……………………………

Chiang-ching Hsien ………………..

Ch’ung-ch’ing Fu ………………….

Lo chi ……………………………….

Chung Chou ……………………….

Kuei Chou ………………………….

I-Ch’ang ……………………………

Han-k’ou …………………………..

Shang-hai …………………………..

-

111,5

20

21,5

-

43,5

33,1/3

8,1/3

8,1/3

-

22

8,1/3

16,5

23,1/3

-

48

25

15

17

17

17

28,1/3

16

31,5

10

6,5

18

15

20

10

10

23,1/3

20

17,1/3

20

23

17

31,5

15

17

1

11,5

25

17,5

13

26

17

17,5

23

15

17

13

10

17

13

10

10

16,1/3

20

20

13,1/3

23,1/3

8

5

5

5

30

17

13,5

6

3

15

7

20

20

17

10

13

13

23

5

23

6

17

30

32

15

22,1/3

2

17

1/3

52

13,5

17,5

13

25

25,5

6,5

15,5

17,5

9

7,5

7

23

15,5

6

6

3,3

12

15

3

12

14

5

15

18

16,5

19,5

32

28

27

2

18,5

21

30

11

14

15,5

13

7

6,5

17

20

14

18

12

9

19,5

7

11

23,5

9,5

4

9

9

10

1

7

5

6

3

1

9

4,5

9

24

16

11,5

18,5

9

17

11

5

7,5

5

10

4,5

5

17

20

16

25

15

17

32,5

12

16

18,5

12

28

30

15

16

17,5

17,5

12,5

22

15,5

16,5

16

16

70

87

35

60

75

30

45,5

118,5

126

125

350

600

-

823

785

1150

975*

1335*

1289*

745*

1509

3212*

3358*

4305*

3309*

4305*

4817*

4103*

4356*

3259

3240

3270*

3318*

3058*

3124*

3124*

3124*

4162*

4112*

2643*

2272*

2078*

1939*

1846*

1846*

1902*

1809*

1717*

1580*

1399*

1353* [117]

1307*

1353*

1443*

1262*

1353*

1542*

1817*

1809

2142*

2260*

3630*

4947*

3786

3141

3092

4289

4595

4726

3738*

3918

4769

4464

5730*

6452*

7234*

9358*

7092

5885*

5852

7008*

7290*

6840*

6399

6288*

6288*

6673*

6452*

7865* [118]

6618*

6097

5476

5476

5506

5648

5948

6417

6980

7209

7540

8317

9541

9468

9278

8376

9320

9727

10385

12248

10864

11113

11437

11400

11945

12524

11675

12524

13243

11690

11503

11283

11108

10505

11326 [119]

10660

10862

10803

10185

10067

9739

10611

11512

16222

15831

15071

13502

13712

14286

16521

12554

12304

13287

15290

13906

15646

14925

14619

15639

14828

15202

15473

14935

15509

13750

14180

15220

13498

15673

14335

15820

13002 [120]

13721

16308

16659

13998

16453

12999

14283

12901

12000

11531

13363

13079

14596

13672

12881

13026

15880

13572

13000

12339

11930

11711

12197

11453

11171

-

10500*

 

 

 

8480**

4933**

4515**

7073**

9410** [121]

5090**

5478**

3725**

2190**

1671**

 

 

 

 

 

845**

Èòîãî: 4699

Ïðèìå÷àíèÿ: 1) Âûñîòû îòìå÷åííûå çíàêîì * âû÷èñëåíû áåç ïîïðàâîê òåìïåðàòóð è èõ ñëåäóåò óâåëè÷èòü ïðèáëèçèòåëüíî íà 1/12

2) Âûñîòû îòìå÷åííûå çíàêîì ** âçÿòû Ðîêãèëåì èç ñî÷èíåíèé äðóãèõ ïóòåøåñòâåííèêîâ

3) Òåìïåðàòóðû è áàðîìåòðè÷åñêèå äàâëåíèÿ ïîäðîáíî ïðèâåäåíû â VIII ïðèëîæåíèè (ñòð. 311) ñî÷èíåíèÿ Ðîêãèëÿ.

(ïåð. Ê. Í. Äåñèíî)
Òåêñò âîñïðîèçâåäåí ïî èçäàíèþ: Èçâëå÷åíèå çàìåòîê î ïóòåøåñòâèè àìåðèêàíöà Ðîêãèëü (Rockhill) ïî Êèòàþ, Ìîíãîëèè è Òèáåòó // Ñáîðíèê ãåîãðàôè÷åñêèõ, òîïîãðàôè÷åñêèõ è ñòàòèñòè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ ïî Àçèè. Âûïóñê L. ÑÏá. 1892

© òåêñò - Äåñèíî Ê. Í. 1892
© ñåòåâàÿ âåðñèÿ - Òhietmar. 2006
© OCR - Ïåòðîâ Ñ. 2007
©
äèçàéí - Âîéòåõîâè÷ À. 2001
© ÑÌÀ. 1892